Legislație

Nr. crt.

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

1. LEGISLAȚIE NAŢIONALĂ

1.1.

Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007;

Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

1.2.

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

1.3.

Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

1.4.

Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

1.5.

Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile;

1.6.

Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

1.7.

Ordonanţă de urgenţă nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean;

1.8.

Ordonanţă nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;

1.9.

Ordonanţă nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;

1.10.

Ordonanţă nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

1.11.

Ordonanta nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;

1.12.

Ordonanţă nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

1.13.

Ordonanta nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti;

1.14.

Ordin nr. 258/2012 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti;

1.15.

Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

1.16.

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

1.17.

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;

1.18.

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

1.19.

Ordinul M inistrului Administratiei si Internelor nr. 240/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean;

1.20.

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

1.21.

Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitaţi mobile de transport rutier;

1.22.

Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea M inisterului Transporturilor;

1.23.

Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Rutiere Romane;

1.24.

Hotararea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

1.25.

Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

1.27.

Regulament-cadru al M inistrului transporturilor din 27/11/2007 pentru efectuarea transportului public local;

1.29.

Normă a M inistrului Transporturilor din 13/04/2000 privind activitatea de inspecţie tehnică în transportul feroviar şi cu metroul;

1.30.

Normă a M inistrului Transporturilor din 13/04/2000 privind acordarea de agremente tehnice feroviare în transportul feroviar şi cu metroul;

1.31.

Normă metodologică a Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din 27/03/2002 privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic national.

1.32.

Ordinul M inistrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1

1.33.

Ordinul M inistrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR

2 2.

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

2.1.

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

2.2.

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

2.3.

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

2.4.

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

2.5.

Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor

 

 

Licitații

19 July 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
10 April 2018
26 February 2018
08 February 2018
19 January 2018
16 October 2017
16 October 2017
16 October 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
© 2017 Servicii Săcelene SRL