Selectie membru in CA

                                               

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE ADMINISTRATOR AL S.C.SERVICII SĂCELENE S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Sacele și expertul său în recrutare Pluri Consultants România anunţă continuarea procedurii de recrutare și selecție, proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului de membru CAalS.C.SERVICII SĂCELENE S.R.L.

Acest proces de recrutare și selecție se deruleazăîn conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 1. PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE

Procesul de identificare şi selecţie a celui mai potrivit candidat pentru postul de membru CA aflat în recrutare are următoarele etape:

  ETAPA DURATA estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de candidatura si a declaratiilor de intentie 10 de zile de la data publicării anunțului

 

Candidaţii depun atât în format electronic documentele cerute în dosarele de  candidatura inclusiv declaratia de intentie Lista lungă provizorie
2. Evaluarea dosarelor de candidatură 1-2 zile de la data publicării anunțului

 

Pluri Consultants evalueaza conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi solicită candidaţilor clarificări. Lista lungădefinitivă
3. Selecţia iniţială 5 zile de la data elaborării listei lungi

 

Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare si apoi vor fi intervievati de catre Pluri consultants care va face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor.

 

Lista scurtă
4. Selecţia finală 1-2 zile de la data depunerii elaborarii listei scurte

 

În această etapă, membrii CNR impreuna cu consultantii Pluri Consultantsvor avea interviuri cu toti candidatii din lista scurta in care vor fi evaluate competenţele şi trăsăturile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final, pe baza punctajului dat de membrii CS, Pluri consultants elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care CS vaelaborapropunerea de nominalizare. Candidatiinumiti vor semna contractul de mandat. Propunerea de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail,  de eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

Planul de derulare a procesului de recrutare si selecţie la zi va fi postat şi pe site-ul www.municipiulsacele.ro

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidaţii pe care ii căutam pentru a-i recomanda să ocupe postul de mebru CA aflat în recrutare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 1. cunosc limba română – înțelegere (ascultare, citire) , scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;
 2. sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diploma de licență; cel puțin 2 posturi de membru în Consiliul de Administrație vor fi ocupate de candidați care au absolvit studii superioare în domeniile economic și/sau juridic și au cel puțin 5 ani de activitate profesională în domeniul studiilor absolvite; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii universitare, a unor programe de master în domenii relevante sau a unor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.).
 3. au o experiență profesională totală de minim 7 ani;
 4. sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;
 6. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Administrație al SERVICII SĂCELENE;
 7. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;
 8. nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;
 9. Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

 DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

3. Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 02.04.2020, ora 15.00, pe adresa de e-mail 109@pluri.ro Mesajele pe-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului şi denumirea societăţii (de exemplu „Candidatura CA Sacele Nume_Prenume” respectiv „CV Nume_PrenumeSacele” ).

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae în limba română sau in limba engleză, elaborat potrivit modelului aprobat prin H.G. nr.1021 din 25.06.2004
 3. Declarația de intenție, elaborată în conformitate cu prevederile H.G.722/2016, plecând de la așteptările exprimate de acționari în Scrisoarea de așteptări publicată pe site-ul companiei;
 4. Copii:
 5. Copia actului de identitate;
 6. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 7. Copiile diplomelor de studii universitare și post-universitare;
 8. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)
 9. Copii ale scrisorilor de recomandare (daca exista) ;
 10. Formulare:
  1. F1 – Cererea de înscriere;
  2. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.
  3. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
  4. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  5. F5 – Declarația de interese.

Modelele de formulare se găsesc şi pot fi descărcate de pe site-ul www.municipiulsacele.ro .

 

 1. CRITERII DE SELECŢIE

Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate. Categoriile principale privind criteriile de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

Competente

 • Competente manageriale
 • Competente profesionale de importanta strategica
 • Competente de guvernare corporativa:
 • Competente sociale si interpersonale:
  1. Trasaturi comportamentale
  2. Declaratia de intentie (alinierea cu scrisoarea de asteptari)

      6.ALTE INFORMAȚII

a.Depunerea declarației de intenţie

Declaraţia de intenţie este un document care se elaboreaza in termenul de 15 zile calendaristice de la informarea de lista scurta. Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de către Consiliul Local al Municipiului Sacele pe pagina proprie de internet. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG 722/2016.

 1. Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

c.Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) Sacele_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

 1. Protecția datelor personale

 Acest proces de recutare și selecție descris în detaliu mai sus se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

 1. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 2. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către consultant sau de către reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Sacele în scopul selectării celor mai competenti și mai motivati candidati care să ocupe funcția de membru CA.
 • Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la finalul perioadei de expirare a garanției (un an de la nominalizare)
 1. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți.
 2. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.