Programul de circulatie valabil de Anul Nou 2022

Servicii Săcelene SRL  aduce la cunoștința călătorilor faptul că în perioada sărbătorilor prilejuite de Anul Nou mijloacele de transport în comun vor circula după următorul program:
– În zilele de 1 și 2 ianuarie 2022 dupa programul corespunzător unei zile de duminică, cu mențiunile că ultimele plecări în cursă în ziua de 31 decembrie 2021 vor avea loc la orele 21.00, iar primele plecări în traseu în ziua de 1 ianuarie 2022 vor fi la orele 8.00;
– În toate celelalte zile autobuzele vor circula potrivit graficelor obișnuite din zilele lucrătoare.

În vederea evitării oricărei confuzii cu privire la graficul de circulație  din această perioadă, le adresăm rugămintea călătorilor să consulte orarele postate pe site-ul  https://serviciisacelene.ro/  –  pagina principala si în secțiunea Transport  public / Program de circulatie. Link:    https://serviciisacelene.ro/transport-public/program-circulatie/
Angajații societății noastre vor monitoriza cererea de transport existentă pe traseu și vor lua măsurile necesare pentru a răspunde nevoilor de mobilitate ale clienților săi.

                                                                 Servicii  Săcelene SRLANUNȚ IMPORTANT

 Începând cu 1 septembrie 2021 intră în vigoare Contractul nr. 2/2021 de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători prin atribuire directă pe zona Săcele, încheiat între Asociația Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov și operatorul regional Servicii Săcelene SRL, contract aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Săcele prin H.C.L. nr. 181/ 29.07.2021.

Având în vedere cerințele impuse la nivel metropolitan, Municipiul Săcele ca membru al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, trebuie să se alinieze la politica de servicii și tarife practicate la nivel metropolitan. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noului contract, prețul unei călătorii pe ruta Săcele Garaj – Poienelor va fi de 2.5 lei/călătorie, iar prețul unui abonament pe aceasta ruta va fi de 85 lei /lună.

Primăria Municipiului Săcele lucrează la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană și a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Săcele. Având în vedere cele două documente menționate anterior, Primăria Municipiului Săcele va putea să acceseze fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în vederea achiziționării de mijloace de transport în comun electrice.

Pornind de la aceste deziderate, Primăria Municipiului Săcele, împreuna cu operatorul de transport Servicii Săcelene SRL, vor întreprinde toate demersurile în vederea modernizării infrastructurii și a implementării de noi servicii și platforme de lucru în vederea satisfacerii cerințelor impuse la nivel metropolitan pentru a asigura un serviciu de transport public de calitate.

                                  Conducerea  Servicii  Săcelene SRL

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE ADMINISTRATORI AI S.C.SERVICII SĂCELENE S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sacele și expertul său în recrutare Pluri Consultants România anunţă continuarea procedurii de recrutare și selecție a unui numar de 2 posturi , proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postulurilor de membri CA al  S.C.SERVICII SĂCELENE S.R.L.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.  PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE

Procesul de identificare şi selecţie a celor mai potriviți candidați pentru posturile de membri CA aflate în recrutare are următoarele etape:

  ETAPA DURATA estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de candidatura si a declaratiilor de intentie 30 de zile de la data publicării anunțului Candidaţii depun atât în format electronic documentele cerute în dosarele de  candidatura inclusiv declaratia de intentie Lista lungă provizorie
2. Evaluarea dosarelor de candidatură 1-2 zile de la data publicării anunțului Pluri Consultants evalueaza conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi solicită candidaţilor clarificări. Lista lungă definitivă
3. Selecţia iniţială 5 zile de la data elaborării listei lungi Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare si apoi vor fi intervievati de catre Pluri consultants care va face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor. Lista scurtă
4. Selecţia finală 1-2 zile de la data depunerii elaborarii listei scurte În această etapă, membrii CNR impreuna cu consultantii Pluri Consultants vor avea interviuri cu toti candidatii din lista scurta in care vor fi evaluate competenţele şi trăsăturile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final, pe baza punctajului dat de membrii CS, Pluri consultants elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care CS va elabora propunerea de nominalizare. Candidatii numiti vor semna contractul de mandat. Propunerea de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail,  de eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

Planul de derulare a procesului de recrutare si selecţie la zi va fi postat şi pe site-ul www.municipiulsacele.ro

2.  CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidaţii pe care ii căutam pentru a-i recomanda să ocupe posturile de membri CA aflate în recrutare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 1. cunosc limba română – înțelegere (ascultare, citire), scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;
 2. sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diploma de licență; candidații care au absolvit studii superioare în domeniile economic și/sau juridic trebuie să aibă cel puțin 5 ani de activitate profesională în domeniul studiilor absolvite; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii universitare, a unor programe de master în domenii relevante sau a unor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.).
 3. au o experiență profesională totală de minim 7 ani;
 4. au o experiență de administrare sau de management de minim 3 ani; constituie avantaj experiența profesională anterioară în companii sau entități de talie similară cu Servicii Săcelene, experiența profesională anterioară în  domeniul transportului public urban; experiența prealabilă de coordonare a activității de mentenanță sau service auto, de management financiar al unei companii, de guvernanță corporativă, experiența anterioară de atragere sau/și conducere de proiecte cu finanțare europeană;
 5. sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;
 6. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;
 7. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Administrație al SERVICII SĂCELENE;
 8. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;
 9. nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;
 10. Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

3.  DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 19 aprilie 2021 ora 10.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul text: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al S.C. Servicii Sacelene S.R.L. / Nume şi Prenume candidat, la sediul Consiliului Local al Municipiului Sacele, situat pe Piaţa Libertăţii 17, Săcele, Brașov. Sugerăm ca dosarul de candidatură să fie trimis şi în format electronic, pe adresa de e-mail 109@pluri.ro Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură este obligatorie. Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului şi denumirea societăţii (de exemplu „Candidatura CA Servicii Sacelene Nume_Prenume” respectiv „CV Nume_Prenume Servicii Sacelene).

4.  DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae în limba română sau in limba engleză, elaborat potrivit modelului aprobat prin H.G. nr.1021 din 25.06.2004
 3. Declarația de intenție, elaborată în conformitate cu prevederile H.G.722/2016, plecând de la așteptările exprimate de acționari în Scrisoarea de așteptări publicată pe site-ul companiei;
 4. Copii:
 5. Copia actului de identitate;
 6. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 7. Copiile diplomelor de studii universitare și post-universitare;
 8. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)
 9. Copii ale scrisorilor de recomandare (daca exista) ;
 10. Formulare:
  1. F1 – Cererea de înscriere;

   F1 - Cererea de înscriere

  2. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.

   F2 - Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate

  3. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.

   F3 - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor

  4. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.

   F4 - Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal

  5. F5 – Declarația de interese.

   F5 - Declarația de interese

Modelele de formulare se găsesc şi pot fi descărcate de pe site-ul www.municipiulsacele.ro

5.  CRITERII DE SELECŢIE

Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate. Categoriile principale privind criteriile de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

Competente

 • Competente manageriale
 • Competente profesionale de importanta strategica
 • Competente de guvernare corporativa:
 • Competente sociale si interpersonale:
  1. Trasaturi comportamentale
  2. Declaratia de intentie (alinierea cu scrisoarea de asteptari)

6.  ALTE INFORMAȚII

a. Depunerea declarației de intenţie

Declaraţia de intenţie este un document care se elaboreaza in termenul de 15 zile calendaristice de la informarea de lista scurta. Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de către Consiliul Local al Municipiului Sacele pe pagina proprie de internet. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG 722/2016.

b. Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

c. Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) Sacele_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

d.Protecția datelor personale

Acest proces de recutare și selecție descris în detaliu mai sus se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

 1. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 2. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către consultant sau de către reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Sacele în scopul selectării celor mai competenti și mai motivati candidati care să ocupe funcția de membru CA
 3. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la finalul perioadei de expirare a garanției (un an de la nominalizare)
 4. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți.
 5. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.

 

               

                                

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE ADMINISTRATOR AL S.C.SERVICII SĂCELENE S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Sacele și expertul său în recrutare Pluri Consultants România anunţă continuarea procedurii de recrutare și selecție, proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului de membru CA al S.C.SERVICII SĂCELENE S.R.L.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE

Procesul de identificare şi selecţie a celui mai potrivit candidat pentru postul de membru CA aflat în recrutare are următoarele etape:

  ETAPA DURATA estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de candidatura si a declaratiilor de intentie 10 de zile de la data publicării anunțului Candidaţii depun atât în format fizic cât şi electronic documentele cerute în dosarele de  candidatura inclusiv declaratia de intentie Lista lungă provizorie
2. Evaluarea dosarelor de candidatură 1-2 zile de la data publicării anunțului Pluri Consultants evalueaza conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi solicită candidaţilor clarificări. Lista lungădefinitivă
3. Selecţia iniţială 5 zile de la data elaborării listei lungi Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare si apoi vor fi intervievati de catre Pluri consultants care va face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor. Lista scurtă
4. Selecţia finală 1-2 zile de la data depunerii elaborarii listei scurte În această etapă, membrii CNR impreuna cu consultantii Pluri Consultantsvor avea interviuri cu toti candidatii din lista scurta in care vor fi evaluate competenţele şi trăsăturile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final, pe baza punctajului dat de membrii CS, Pluri consultants elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care CS vaelaborapropunerea de nominalizare. Candidatiinumiti vor semna contractul de mandat. Propunerea de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail,  de eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

Planul de derulare a procesului de recrutare si selecţie la zi va fi postat şi pe site-ul www.municipiulsacele.ro

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidaţii pe care ii căutam pentru a-i recomanda să ocupe postul de mebru CA aflat în recrutare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 1. cunosc limba română – înțelegere (ascultare, citire) , scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;
 2. sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diploma de licență; cel puțin 2 posturi de membru în Consiliul de Administrație vor fi ocupate de candidați care au absolvit studii superioare în domeniile economic și/sau juridic și au cel puțin 5 ani de activitate profesională în domeniul studiilor absolvite; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii universitare, a unor programe de master în domenii relevante sau a unor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.).
 3. au o experiență profesională totală de minim 7 ani;
 4. au o experiență de administrare sau de management de minim 3 ani;; constituie avantaj experiența profesională anterioară în companii sau entități de talie similară cu Servicii Săcelene, experiența profesională anterioară în  domeniul transportului public urban; experiența prealabilă de coordonare a activității de mentenanță sau service auto, de management financiar al unei companii, de guvernanță corporativă, experiența anterioară de atragere sau/și conducere de proiecte cu finanțare europeană;
 5. sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;
 6. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;
 7. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Administrație al SERVICII SĂCELENE;
 8. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;
 9. nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;
 10. Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

    3.DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 06.03.2020, ora 15.00, pe suport de hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Candidatură pentru postul de membru CA al SC Servicii Sacelene SA/ Nume şi Prenume candidat” la Registratura Consiliul Local al Municipiului Sacele,situata inPiaţa Libertăţii 17, Săcele, Brașov,precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail 109@pluri.ro Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunţ de selecţie, este obligatorie.  Dosarele de candidatură pe suport de hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului şi denumirea societăţii (de exemplu „Candidatura CA Sacele Nume_Prenume” respectiv „CV Nume_PrenumeSacele” ).

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae în limba română sau in limba engleză, elaborat potrivit modelului aprobat prin H.G. nr.1021 din 25.06.2004
 3. Declarația de intenție, elaborată în conformitate cu prevederile H.G.722/2016, plecând de la așteptările exprimate de acționari în Scrisoarea de așteptări publicată pe site-ul companiei;
 4. Copii:
 5. Copia actului de identitate;
 6. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 7. Copiile diplomelor de studii universitare și post-universitare;
 8. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)
 9. Copii ale scrisorilor de recomandare (daca exista) ;
 10. Formulare:
  1. F1 – Cererea de înscriere;
  2. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.
  3. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
  4. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  5. F5 – Declarația de interese.

Modelele de formulare se găsesc şi pot fi descărcate de pe site-ul www.municipiulsacele.ro .

     5.CRITERII DE SELECŢIE

Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate. Categoriile principale privind criteriile de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

Competente

 • Competente manageriale
 • Competente profesionale de importanta strategica
 • Competente de guvernare corporativa:
 • Competente sociale si interpersonale:
  1. Trasaturi comportamentale
  2. Declaratia de intentie (alinierea cu scrisoarea de asteptari)
 1. ALTE INFORMAȚII

a.Depunerea declarației de intenţie

Declaraţia de intenţie este un document care se elaboreaza in termenul de 15 zile calendaristice de la informarea de lista scurta. Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de către Consiliul Local al Municipiului Sacele pe pagina proprie de internet. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG 722/2016.

b.Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

c.Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) Sacele_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

d.Protecția datelor personale

Acest proces de recutare și selecție descris în detaliu mai sus se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

 1. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 2. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către consultant sau de către reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Sacele în scopul selectării celor mai competenti și mai motivati candidati care să ocupe funcția de membru CA.
 3. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la finalul perioadei de expirare a garanției (un an de la nominalizare)
 4. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți.
 5. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.

                                                                                                                                                                                             Anexa  la HCL nr. 123/23.05.2019

 

                                                                                                                      SCRISOARE DE ASTEPTARI

privind activitatea si rezultatele Consiliului de Administratie al Servicii Sacelene SRL

Preambul

Aceasta scrisoare de asteptari a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea111/2016 precum si cu prevederile HG 722/2016.

Aceasta scrisoare este un document de lucru care precizeaza performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice si politica actionariatului privind administrarea si conducerea acesteia, prin care autoritatea publica tutelara in consultare permanenta cu actionarii stabileste liniile strategice pe care doreste sa  le urmeze intreprinderea publica, obiectivele strategice, tintele de performanta asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice, precum si politica autoritatii publice tutelare privind intreprinderile publice care au obligatii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioada de cel putin 4 ani.

Aceasta scrisoare de asteptari va constitui unul din principalele documente ce vor sta la baza elaborarii de catre candidatii selectati pe lista scurta a declaratiilor acestora de intentie.

In egala masura, scrisoarea de asteptari constituie unul din principalele documente pe care viitorii administratori le vor lua in considerare si le vor utiliza in vederea elaborarii Planului de Administrare, precum si referinta fata de care se va evalua anual performanta acestora.

Capitolul 1

Rezumatul strategiei guvernamentale si/sau,dupa caz,locale in domeniul in care actioneaza intreprinderea publica,inclusiv obiectivele sectoriale si fiscal- bugetare pe termen mediu si lung ale statului

Servicii Săcelene S.R.L., a fost înființată prin reorganizarea R.A.G.C.P.S.-Săcele, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat unic, Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, conform HCL nr. 64/21.04.2016.

Conducerea societatii comerciale Servicii Săcelene S.R.L., are la bază viziunea managerială asupra pespectivelor de evoluţie ale societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare iniţiate de societate și de Asociatul unic – Municipiul Săcele prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, în ultimii ani, având la bază premisa că numai printr-un bun management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetăţenii Municipiului Sacele și nu în ultimul rând, condiţii de muncă decente pentru angajaţii societății.

Conducerea Servicii Săcelene S.R.L.,intenţionează ca pe durata mandatului pentru care s-a încheiat contract de administrare, societatea să fie tratată de către toţi partenerii ei din mediul economic și social ca o organizaţie profesionistă, competitivă și aliniată, din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerinţele și standardelor de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, atat activitatea principala a societatii comerciale Servicii Săcelene S.R.L., si anume prestarea de servicii de transport public de călători pentru populaţie, cat si activitatea secundara de prestari servicii intretinere si gospodarire comunala vor trebui dezvoltate, modernizate si eficientizate prin atragere de fonduri si resurse dar si printr-o mai buna organizare si coordonare. Astfel obiectivele strategice ale Servicii Săcelene S.R.L., vor fi dezvoltarea activitatilor, atragerea de noi resurse financiare și fonduri direcţionate către modernizarea regiei si atingerea unor standarde ridicate de calitate pentru serviciile prestate, avand in vedere respectarea normelor europene de calitate, mediu şi securitatea muncii.

Conducerea Servicii Săcelene S.R.L., împreuna cu Asociatul unic Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele vor aduce soluţii concrete de gestionare a fondurilor în vederea crearii de posibilităţi de a menţine parcul auto la standardele de siguranţă și calitate impuse de legislaţia românească și a Uniunii Europene, printr-un program bine definit de achiziţii, ţinând cont de posibilitatea dezvoltarii transportului public de călători si legăturilor de transport.

Funcţionarea normală a vastului şi complexului mecanism al economiei unităţilor administrativ-teritoriale depinde într-o bună masură de funcţionarea transportului public de călători. Tocmai de aceea, trebuie acordată o atenţie mărită dezvoltării şi modernizării transportului public, creşterii eficienţei economice a activităţii din acest domeniu.

Transportul public reprezintă deci una din principalele componente din mecanismul economico-social al unităţii administrativ teritoriale pe care o deserveşte. Desfaşurarea acestei activităţi implică consumuri energetice şi de resurse importante.

De aceea, creşterea continuă a eficienţei transportului public impune:

– optimizarea volumului călătorilor transportaţi;

– optimizarea distanţelor;

– utilizarea distanţelor;

– utilizarea capacităţilor existente;

– optimizarea consumurilor energetice.

– îmbunătăţirea profilelor profesionale ale angajaţilor  – conditie esenţială pentru realizarea celor de mai sus.

Capitolul 2

Viziunea autorităţii publice tutelare si acţionarilor cu privire la misiunea si obiectivele societăţii

Pentru a răspunde scopului urmărit, anume, deplasarea în teritoriul acoperit a persoanelor, transportul public trebuie să îndeplinească anumite condiţii minime de ordin tehnico-economic, astfel încât necesităţile de transport ale populaţiei să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât şi calitativ. Elementele principale de care trebuie ţinut cont sunt:

– Siguranta circulatiei, care constituie condiţia fundamentală a transportului public, presupune evitarea în totalitate a posibilităţii de accidentare a călătorilor şi personalului, avarierea sau distrugerea mijloacelor de transport.

– Durata cât mai redusă a transportului, rapiditatea cu care se desfăşoară acesta are în vedere reducerea timpului în care călătorii sunt scoşi din activitatea pe care o prestează în unităţile economice şi social-culturale, precum şi creşterea ponderii timpului acordat odihnei şi agrementului în bugetul de timp al populaţiei.

– Ritmicitatea transportului public de călători constă în repetarea regulată, pe o perioadă dată de timp, a aceleiaşi activităţi de transport public, mai precis intervalul de timp între un mijoc de transport şi altul pe acelaşi traseu. Ritmicitatea se stabileşte prin graficele de circulaţie şi se realizează prin asigurarea regularităţii circulaţiei, regularitate care implică tocmai respectarea cu stricteţe a acestor grafice de circulaţie.

– Confortul călătoriei în transportul public are rolul diminuării oboselii la care este supus organismul uman în timpul transportului, de aceea este necesar a se asigura în timpul călătoriei un anumit grad de confort, materializat prin evitarea aglomeraţiei, evitarea călătoriei în picioare, limitarea acceleraţiilor la valori care nu sunt supărătoare pentru organismul uman, evitarea vibraţiilor şi diminuarea la minim posibil a zgomotului, asigurarea microclimatului necesar etc.

– Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transportul public de călători se referă la existenţa bazei materiale care să asigure accesul de îmbarcare şi debarcare din mijlocul de transport, precum şi pe toată durata de deplasare, a persoanelor din această categorie, la fel şi egal ca pentru orice alt călător.

– Desenarea şi stabilirea traseelor de transport public de călători în aşa fel încât să fie îndeplinite cerinţele unui transport cât mai rapid şi eficient, menţinând un raport cât mai bun între distanţă şi timp de deplasare, dar trebuie ţinut cont şi de limitele extreme ale comunităţii, asigurând populaţiei posibilitatea deplasării, accesul si legatura dintre Municipiul Sacele si Municipiul Brasov

– Eficientizarea economica a transportului public având în vedere că trebuiesc satisfacute si nevoile interne ale societatii si angajatiilor ei.

– Reducerea poluării mediului înconjurator. Transportul public influenţează negativ calitatea mediului ambiant prin: zgomot, poluarea atmosferei şi a apelor.

Trebuie să amintim şi faptul că sistemul rutier jocă un rol important în transportul public de călători, necesitatea modernizării sistemului rutier local, fiind un aspect esenţial al cresterii eficientei transportului public. Cu atat mai mult situaţia parcului auto încă insuficient de dotat şi modern, infrastructura rutiera nemodernizata poate agrava poluarea mediului.

Managementul de vârf respectiv Directorul General al societății, a identificat şi a stabilit următoarele obiective ale managementului pe durata mandatului:

– respectarea indicatorilor de performanţă, conform contractului de administrare;

– fluidizarea traficului;

– îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor;

– îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii;

– menţinerea unui SMI care să creeze cadrul pentru îmbunătăţirea continuă.

– retehnologizarea întregii activităţi desfăşurate de societate prin modernizări, achiziţii de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate;

– prevenirea poluării mediului;

– asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a infrastructurii;

– reciclarea deşeurilor

– întărirea imaginii Servicii Săcelene S.R.L., prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu;

– respectarea dispoziţiilor legale în privinţa păstrării şi securităţii gestiunilor şi gestionarilor, decontare, circuitul documentelor;

– îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor;

– analiza periodică a politicii, obiectivelor şi PMI şi stabilirea gradului de adecvare;

– realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitatea în muncă.

La nivelul managementului societatii se identifica si se stabilesc următoarele obiective pe durata mandatului acordat:

– respectarea indicatorilor de performanţă, conform contractului de mandat incheiat de administrator cu Consiliul Local al Municipiului Sacele;

–  fluidizarea traficului si diminuarea întârzierilor pe traseu.

–  îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor;

–  îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii;

– realizarea unei Organigrame noi care sa raspunda cerintelor unei companii de servicii publice moderne prin asigurarea de pozitii noi corespunzatoare noilor cerinte (achizitii publice, IT, manualul calitatii,e.t.c)

– retehnologizarea societatii prin modernizări, achiziţii de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate. Astfel obiectivul este de a achizitiona anual minim 2 autobuze, noi sau SH, care sa satisfaca cerintele unui transport civilizat la nivelul comunitatii sacelene si care sa asigure accesul nediscretionar al tuturor locuitorilor din Sacele.

– creerea unei interfete de comunicare cu publicul larg prin realizarea unei pagini WEB a societatii, publicarea tuturor informatiilor de interes public, asigurand astfel premisele respectarii Legii 544/2001 si Legii 52/2003 privind accesul la informatiile de interes public si transparenta decizionala in unitatile de interes public.

–  dotarea societatii cu echipamente de calcul si realizarea unei retele interne de calculatoare-LAN- pentru micsorarea birocratiei si accesul rapid la informatie.

–  demararea actiunilor de acreditare ISO a societatii pentru standardele ce se impun.

– implementarea standardelor de control intern managerial conform cerintelor OSCG nr. 600/2018 cu modificarile ulterioare si asigurarea unui control intern total si eficient.

–  analiza posibilitatii de a realiza investitii privind cresterea gradului de siguranta a calatorilor si personalului angajat cat si pentru cresterea veniturilor societatii prin supravegherea video a mijloacelor de transport din parcul auto.

–  analiza posibilitatii de a realiza investitii privind accesul permanent la informare a publicului deservit prin dotarea autobuzelor cu echipamente WI-FI de acces la internet.

–  menţinerea unui Sistem de Management Integrat care să creeze cadrul pentru îmbunătăţirea continuă a activitatii.

– creşterea contribuţiei directe asocietatii, la dezvoltarea economică locală prin adaptarea reţelei la noua structură a cererii de transport, în primul rând prin îmbunătăţirea transportului locuitorilor către locurilelor de muncă.

– prevenirea poluării mediului; – asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a infrastructurii;

– reciclarea deşeurilor

– întărirea imaginii societatii prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu;

– respectarea dispoziţiilor legale în privinţa păstrării şi securităţii gestiunilor şi gestionarilor, decontare, circuitul documentelor;

– diversificarea activitatii societatii prin abordarea de noi lucrari si identificarea unor noi surse de finanţare şi fonduri pentru modernizarea societatii, concomitent cu crearea de noi locuri de muncă, în concordanţă cu creşterea gradului de informatizare şi retehnologizare – achiziţii maşini şi utilaje performante, modernizări, infrastructură adecvată şi asigurarea întreţinerii acesteia conform obiectivelor asumate.

– creşterea gradului de accesibilitate faţă de infrastructura de transport public, a tuturor locuitorilor Municipiului Sacele .

– îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor;

– analiza periodică a politicii, obiectivelor şi SMI şi stabilirea gradului de adecvare;

– realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte calitatea serviciilor, protecţia mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitatea în muncă.

Factori critici de succes

 Determinarea managementului de a răspunde cu succes provocărilor pe care Autoritatea tutelara le-a enunţat.

Suportul direct al Primăriei Municipiului Sacele şi respectiv al Consiliului Local al Municipiului Sacele, în menţinerea cadrului lucrativ şi al celui de finanţare, din surse locale şi respectiv din instrumentele financiare structurale ale Uniunii Europene.

Istoricul, tradiţia şi experienţa câstigată pe piaţa transportului urban de călători, începând cu anul 1930, în care au fost puse bazele R.A.G.C.P.S. Sacele, actualmente Servicii Sacelene SRL .

Profesionalismul angajaţilor şi creşterea gradului de adecvare a pregătirii lor profesionale, la actualele cerinţe de dezvoltare.

Schimbările structurale şi cele legate de cultura organizaţională, ce au ca şi punct final realizarea obiectivelor stategice enunţate.

Infrastructura dezvoltată în ultimii ani – autovehicule, trasee, staţii etc., care poate să fie adusă prin eforturile comune ale societatii şi Consiliului Local al Municipiului Sacele, la exigenţele dezvoltării durabile a municipiului.

Noua atitudine faţă de modul în care societatea livrează serviciile către comunitate, precum şi deschiderea mai mare a acesteia faţă de cerinţele diverselor segmente de călători.

Promovarea unui parteneriat social corect, dezvoltat pe date reale şi analize pertinente, având ca scop crearea unui cadru propice realizării obiectivelor strategice, plecând de la premiza că oamenii şi capabilităţile lor sunt factori determinanţi ai succesului, împreună cu celelalte resurse existente.

Gradul de adecvare al cadrului legislativ în privinţa transportului public urban de călători;

Existenţa la nivelulConsiliului Local a unei politici referitoare la dezvoltarea transportului local;

Existenţa la nivelul autoritătii publice locale a unor structuri necesare în vederea planificării, reglementării şi controlului efectiv al acestui serviciu;

Existenţa voinţei politice de a lua decizii dificile pentru menţinerea tarifelor, titlurilor de călătorie la nivelele care să permită operatorului să acopere costurile de operare sau să ia măsuri care să diminueze utilizarea autovehiculelor proprii sau a transportului local de foarte mică capacitate.

Fundamentul planului de management pentru perioada 2017-2020 , este asigurat de un set coerent de criterii care iau în considerare modernizarea şi eficientizarea serviciului de transport local de călători, respectiv:

 1. a) existenţa unui cadru politic coerent;
 2. b) dacă sistemul de transport public, oficial reglementat, răspunde solicitărilor sau, alternativ, dacă o parte considerabilă a cererii este acoperită de alte mijloace de transport (autoturisme, motociclete, biciclete etc.);
 3. c) existenţa unui cadru reglementat pentru acoperirea diferenţei de tarif.

 MASURI PENTRU  REALIZAREA  OBIECTIVELOR STABILITE  DE  AUTORITATEA TUTELARA  A MUNICIPIULUI  SACELE

Planul de masuri avute in vedere de Autoritatea  tutelara- Consiliu Local al municipiului Sacele se refera la imbunatatirea managementului executiv, prin impunerea unor traiectorii si obiective clare si prin supervizarea actului managerial.

 1. Masuri cu caracter general.
 2. Incheierea contractului de administrare cu directorul societatii în condiţiile respectării dispoziţiilor legale aplicabile, a cerinţelor și indicatorilor de performanţă impusi de autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al Municipiului Sacele;
 3. Reducerea creanţelor-Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentul juridic, vor analiza componenţa soldurilor conturilor de creanţe şi vor solicita conducerii măsuri în consecinţă. Compartimentul financiar-contabil, va emite extrase de cont sau alte documente similare către titularii de creanţe, în vederea confirmării soldurilor acestora – termen 30 zile de la aprobarea prezentului plan.
 4. Reducerea plăţilor restante -Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentul juridic, vor analiza componenţa soldurilor conturilor de datorii şi vor solicita conducerii măsuri în consecinţă Compartimentul financiar-contabil, va emite extrase de cont sau alte documente similare către titularii de datorii în vederea confirmării soldurilor acestora, în mod deosebit către bugetul centralizat  de stat, bugetul local, bănci, furnizori, salariaţi, etc.
 5. Reducerea pierderilor -Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentele juridic si tehnic vor analiza nivelul şi structura cheltuielilor comparativ cu nivelul stabilit prin BVC precum şi nivelul şi structura veniturilor în vederea identificării acelor cheltuieli ce au fost realizate peste nivelul stabilit prin BVC, precum şi a acelor venituri ce nu s-au realizat la nivelul celui prevazut in BVC.
 6. Reducerea cheltuielilorCompartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentele juridic si tehnic vor analiza structura cheltuielilor în vederea identificării a acelor cheltuieli neeconomicoase sau cele care depăşesc normele de consum. Compartimentele funcţionale vor identifica alte activităţi care pot duce la un surplus de venituri

Creşterea productivităţii muncii exprimată în total venituri/număr de salariaţi direct productivi

          – Directorul va luamăsurile ce se impun de creştere a veniturilor în condiţiile menţinerii unui număr mediu de personal productiv.

 1. Elaborarea de reguli și proceduri pentru fiecare departament, compartiment, serviciu în parte, obligatorii și care să statueze clar și fără echivoc atribuţiile ce revin fiecărui salariat;
 2. Refacerea și recorelarea fiselor de post, pentru fiecare post în parte, în concordanţă cu organigrama aprobată și în corelaţie cu standardele de calitate în servicii, precum și cu normele legale în domeniu;
 3. Demararea procedurilor necesare obţinerii certificatului de calitate ISO/ SRAC pentru activitatile societatii Servicii Sacelene SRL Sacele.
 4. Imbunatatirea serviciilor oferite;

11.Aplicarea la toate nivelurile a Regulamentului de Ordine Interioara si a instructiunilor specifice fiecarei activitati din cadrul societatii.

12.Intocmirea Planului de Achizitii si eficientizarea procesului de achizitii prin aplicarea intocmai a Legii 98/2016 privind achizitiile publice.

13.Elaborarea  la timp a BVC, tinand cont de toti factorii ce concura la alcatuirea acestuia;

14.Imbunatatirea conditiilor de munca , a sanatatii si securitatii in munca a personalului societatii.

 1. Masuri in domeniul transportului public de persoane
 • Mentinerea subventiei pentru transportul public de persoane de la bugetul municipiului Sacele prin indeplinirea conditiilor impuse de Contractul de Subventie.
 • Eficientizarea procesului de vanzare a biletelor de calatorie si abonamentelor printr-o adaptare mai buna la nevoile calatorilor prin diversificarea ofertei.
 • Cresterea gradului de confort și siguranţă al transportului public de persoane, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi si informarea optima a calatorilor privind orarul de transport, tarife bilete si abonamente.
 • Eficientizarea controlului legitimatiilor de calatorie prin introducerea de noi tehnici de validare si supraveghere.
 • Supravegherea indeaproape a procesului de transport, prin efectuarea controlului intern ori de cate ori se considera necesar, eventual aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 republicata privind Codul Muncii.
 • Intinerirea parcului auto prin achizitionarea anual a cel putin doua autobuze noi sau second hand, cu maxim 10 ani vechime, in masura in care plata sumelor aferente nu va duce la intrarea in incapacitate de plata a celorlalte obligatii asumate de catre societate.
 • Cresterea eficientei transportului de persoane prin asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportaţi şi parcursul mijloacelor de transport, o maximizarea numărului de călători transportaţi şi minimizarea costurilor  parcursului mijloacelor de transport.
 • reducerea cantităţii de combustibili utilizaţi de către mijloacele de transport în comun si reducerea poluării mediului înconjurător;

–   respectarea cu stricteţe a graficului de circulaţie și îmbunătăţirea acestuia în permanenţă, corelat la   cerinţele fluxului de călători, pentru fiecare traseu în parte;

 1. Masuri specifice activitatii de prestari servicii:
 • Mentinerea unei relatii stranse cu serviciile de resort ale Primariei si RPLP Sacele pentru preluarea lucrarilor ce pot fi realizate de catre societate.
 • Obtinerea certificarilor de calitate ISO, SRAC, pentru a putea participa la licitatii de lucrari stradale, dezapeziri, intretinere spatii verzi in mun. Sacele si nu numai.
 • Specializarea angajatilor si a utilajelor in activitatea de reabilitare si asfaltare drumuri, in conditiile in care se vor castiga licitatii de astfel de lucrari.
 • Continuarea activitatii de turnare rigole si piese stradale, completata cu obtinerea de lucrari de montaj rigole si reabilitare cursuri de ape pluviale .
 • Popularizarea activitatii de coserit si prin colaborarea cu serviciul de pompieri al Primariei.
 • Realizarea de urgenta unui site web al societatii prin care se va face publicitatea serviciilor oferite catre terte persoane interesate.
 • Continuare si modernizarea activitatii de decolmatari scurgeri pluviale inclusiv prin achizitionarea unei autovidanje mai performante dotata cu sistem de desfundare canale cu presiune de apa.
 1. Mentinerea caracterului social al transportului public de calatori

Componenta socială ce caracterizează transportul public de călători este o preocupare de bază a managementului societatii și al administraţiei locale, motiv pentru care se are în vedere:

 1. a) practicarea unui nivel de preţ al tichetelor de călătorie accesibil prin subvenţionarea diferenţei de tarif din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sacele;
 2. b) aprobarea prin HCL a tichetelor de călătorie gratuite pentru anumite categorii de călători, cum ar fi veteranii de război, persoanele cu handicap, pensionari, elevi, etc. și subvenţionarea lor din bugetul local sau de stat;
 3. c) aprobarea tichetelor de călătorie cu reducere de preţ pentru alte categorii de călători, cum ar fi pensionari, studenţi, elevi, etc. și suportarea diferenţei de preţ din bugetul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Investitii

Programul de investiţii trebuie să vizeze mai multe direcţii și anume:

 1. Serviciul Transport

– înlocuirea, modernizarea treptată și esalonată a parcului auto;

– modernizarea sistemului de eliberare, taxare si control a legitimatiilor de călătorie;

– modernizarea staţiilor prin realizarea de staţii acoperite, spaţioase, curate și dotarea lor cu mijloace de informare a publicului călător;

– înlocuirea sistemului de dispecerizare si monitorizare a parcului auto cu un sistem de comunicaţii modern si fiabil;

 1. Compartiment Prestari Servicii

– Achizitionarea unei autovidanje mai performante

– Achizitionarea utilajelor pentru  reabilitare  si asfaltare drumuri.

Aceste investiţii au la bază următoarele cerinte:

-atragerea de fonduri structurale;

-atragerea de fonduri nerambursabile;

-alocarea de fonduri din bugetul local;

-achizitionarea de mijloace de transport în sistem leasing sau rate;

– obţinerea de credite;

– identificarea de noi surse de venituri.

Capitolul 3

Asteptari in ceea ce priveste politica de dividende/varsaminte din profitul net aplicabila intreprinderii publice

Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, destinatiile repartizarii profitului sunt:

 1. rezerve legale;
 2. alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege;
 3. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;
 4. constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;
 5. alte repartizari prevazute de lege;
 6. participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;
 7. minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
 8. profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) – f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Capitolul 4

Dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice

Asteptarile autoritatii publice tutelare si ale actionbarilor cu privire la cheltuielile de capital si reducerile acestora sunt:

 • Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare indeplinirii obiectivelor societatii cu respectarea legislatiei in vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investitiilor publice, respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a dispozitiilor legale privind protectia mediului.
 • Luarea masurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligatiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurarilor sociale de stat, a masurilor pentru prevenirea inregistrarii de plati restante catre furnizori si, implicit, inregistrarea de cheltuieli suplimentare – majorari penalitati de intârziere , dobânzi, etc.
 • Imbunatatirea precedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze consumatorilor cu vointa redusa de plata
 • Implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigentelor consumatorilor, pentru imbinatatirea calitatii apei potabile, pentru implementarea de metode eficiente de gestionare a namolurilor prin metode de valorificare si eliminare cu impact minim asupra mediului
 • Implementarea masurilor corespunzatoare pentru reducerea costurilor, pentru cresterea productivitatii muncii si cresterea performantelor societatii
 • Masuri de administrare optima a infrastructurii

Capitolul 5

Asteptari in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative

Asteptarile autoritatii publice tutelare in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative au drept fundament câteva valori si principii care trebuie sa guverneze comportamentul etic si profesional al administratorilor executrivi si neexecutivi precum si al managerilor societatii:

 1. Etica manageriala: toti administratorii societatii vor respecta Codul de Etica. Mai mult, vor lua si aplica decizii care impacteaza angajatii, tinand cont de recompensarea identica pentru contributie identica un principiu universal de etica manageriala. In plus, administratorii vor actiona intotdeauna in favoarea intereselor societatii.
 2. Profesionalismul: Toate atributiile de serviciu care revin administratorilor executivi si neexecutivi ai societatii trebuie indeplinite cu maximum de eficienta si eficacitate, la nivelul de competenta necesar si in cunostinta de cauza in ceea ce priveste reglementarile legale; administratorii vor face toate diligentele necesare pentru cresterea continua a nivelului lor de competenta si pentru cresterea nivelului de competenta al angajatilor societatii;
 3. Impartialitatea si nediscriminarea:principiu conform caruia administratorii executivi si neexecutivi sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei, administratorilor le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau sa abuzeze de functia pe care o au.
 4. Libertatea de gândire si de exprimare: principiu conform caruia managerul sau administratorul poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 5. 5. Onestia, cinstea si corectitudinea: principiu conform caruia directorul in exercitarea mandatului trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate , legislatia in vigoare;
 6. 6. Deschiderea si transparenta: principiu conform caruia activitatile administratorilor, in exercitarea functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor;
 7. 7. Confidentialitatea: principiu conform caruia managerul/administratorul trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla in posesia sa.

In conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie sa fie transparenta si accesibila, garantând o buna comunicare.

In privinta guvernantei corporative, actionarii si autoritatea publica tutelara asteapta ca administratorii sa initieze si sa finalizeze demersul de implementare a unui sistem informatic integrat care sa permita corelarea in timp real a informatiilor din toate zonele organizatiei precum si elaborarea unor rapoarte la zi referitoare la rezultatele si performantele societatii.

Odata constatat, acest sistem va permite monitorizarea atenta si detaliata a rezultatelor obtinute si deci va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizeaza un ecart intre rezultate si obiectivele stabilite.

Procesul de implementare a acestui sistem va permite si imbunatatirea proceselor cheie ale societatii.

In egala masura, tot in sensul asigurarii guvernantei corporative a societatii, actionarii asteapta ca, pana la finele mandatului, administratorii sa finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective si de management al performantei, sisteme care permit trasabilitatea performantei individuale si de grup si responsabilizeaza fiecare angajat in sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societatii, securizand astfel in buna masura rezultatele societatii.

Presedinte de sedinta

Consilier Local

ing. Géczi Gellért

Primar

Ing. Popa Virgil

 

Compartiment Resurse Umane

c.j. Magdalena Marin