Scrisoare de asteptari

Anexa  la HCL nr. 123/23.05.2019

 

SCRISOARE DE ASTEPTARI

privind activitatea si rezultatele Consiliului de Administratie al

Servicii Sacelene SRL.

Preambul

            Aceasta scrisoare de asteptari a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea111/2016 precum si cu prevederile HG 722/2016.

Aceasta scrisoare este un document de lucru care precizeaza performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice si politica actionariatului privind administrarea si conducerea acesteia, prin care autoritatea publica tutelara in consultare permanenta cu actionarii stabileste liniile strategice pe care doreste sa  le urmeze intreprinderea publica, obiectivele strategice,  tintele de performanta asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice, precum si politica autoritatii publice tutelare privind intreprinderile publice care au obligatii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioada de cel putin 4 ani.

Aceasta scrisoare de asteptari va constitui unul din principalele documente ce vor sta la baza elaborarii de catre candidatii selectati pe lista scurta a declaratiilor acestora de intentie.

In egala masura, scrisoarea de asteptari constituie unul din principalele documente pe care viitorii administratori le vor lua in considerare si le vor utiliza in vederea elaborarii Planului de Administrare, precum si referinta fata de care se va evalua anual performanta acestora.

Capitolul 1

Rezumatul strategiei guvernamentale si/sau, dupa caz, locale in domeniul in care actioneaza intreprinderea publica, inclusiv obiectivele sectoriale si fiscal- bugetare pe termen mediu si lung ale statului

 

Servicii Săcelene S.R.L., a fost înființată prin reorganizarea R.A.G.C.P.S.-Săcele, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat unic, Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, conform HCL nr. 64/21.04.2016.

 

Conducerea societatii comerciale Servicii Săcelene S.R.L., are la bază viziunea managerială asupra pespectivelor de evoluţie ale societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare iniţiate de societate și de Asociatul unic – Municipiul Săcele prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, în ultimii ani, având la bază premisa că numai printr-un bun management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetăţenii Municipiului Sacele și nu în ultimul rând, condiţii de muncă decente pentru angajaţii societății.

 

Conducerea Servicii Săcelene S.R.L.,intenţionează ca pe durata mandatului pentru care s-a încheiat contract de administrare, societatea să fie tratată de către toţi partenerii ei din mediul economic și social ca o organizaţie profesionistă, competitivă și aliniată, din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerinţele și standardelor de calitate ale Uniunii Europene.

 

Pornind de la acest deziderat, atat activitatea principala a societatii comerciale Servicii Săcelene S.R.L., si anume prestarea de servicii de transport public de călători pentru populaţie, cat si activitatea secundara de prestari servicii intretinere si gospodarire comunala vor trebui dezvoltate, modernizate si eficientizate prin atragere de fonduri si resurse dar si printr-o mai buna organizare si coordonare. Astfel obiectivele strategice ale Servicii Săcelene S.R.L., vor fi dezvoltarea activitatilor, atragerea de noi resurse financiare și fonduri direcţionate către modernizarea regiei si atingerea unor standarde ridicate de calitate pentru serviciile prestate, avand in vedere respectarea normelor europene de calitate, mediu şi securitatea muncii.

 

Conducerea Servicii Săcelene S.R.L., împreuna cu Asociatul unic Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele vor aduce soluţii concrete de gestionare a fondurilor în vederea crearii de posibilităţi de a menţine parcul auto la standardele de siguranţă și calitate impuse de legislaţia românească și a Uniunii Europene, printr-un program bine definit de achiziţii, ţinând cont de posibilitatea dezvoltarii transportului public de călători si legăturilor de transport.

 

Funcţionarea normală a vastului şi complexului mecanism al economiei unităţilor administrativ-teritoriale depinde într-o bună masură de funcţionarea transportului public de călători. Tocmai de aceea, trebuie acordată o atenţie mărită dezvoltării şi modernizării transportului public, creşterii eficienţei economice a activităţii din acest domeniu.

Transportul public reprezintă deci una din principalele componente din mecanismul economico-social al unităţii administrativ teritoriale pe care o deserveşte. Desfaşurarea acestei activităţi implică consumuri energetice şi de resurse importante.

De aceea, creşterea continuă a eficienţei transportului public impune:

- optimizarea volumului călătorilor transportaţi;

- optimizarea distanţelor;

- utilizarea distanţelor;

- utilizarea capacităţilor existente;

- optimizarea consumurilor energetice.

- îmbunătăţirea profilelor profesionale ale angajaţilor  – conditie esenţială pentru realizarea celor de mai sus.

 

 

Capitolul 2

Viziunea autorităţii publice tutelare si acţionarilor cu privire la misiunea si obiectivele societăţii

Pentru a răspunde scopului urmărit, anume, deplasarea în teritoriul acoperit a persoanelor, transportul public trebuie să îndeplinească anumite condiţii minime de ordin tehnico-economic, astfel încât necesităţile de transport ale populaţiei să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât şi calitativ. Elementele principale de care trebuie ţinut cont sunt: 

- Siguranta circulatiei, care constituie condiţia fundamentală a transportului public, presupune evitarea în totalitate a posibilităţii de accidentare a călătorilor şi personalului, avarierea sau distrugerea mijloacelor de transport.

- Durata cât mai redusă a transportului, rapiditatea cu care se desfăşoară acesta are în vedere reducerea timpului în care călătorii sunt scoşi din activitatea pe care o prestează în unităţile economice şi social-culturale, precum şi creşterea ponderii timpului acordat odihnei şi agrementului în bugetul de timp al populaţiei.

- Ritmicitatea transportului public de călători constă în repetarea regulată, pe o perioadă dată de timp, a aceleiaşi activităţi de transport public, mai precis intervalul de timp între un mijoc de transport şi altul pe acelaşi traseu. Ritmicitatea se stabileşte prin graficele de circulaţie şi se realizează prin asigurarea regularităţii circulaţiei, regularitate care implică tocmai respectarea cu stricteţe a acestor grafice de circulaţie.

- Confortul călătoriei în transportul public are rolul diminuării oboselii la care este supus organismul uman în timpul transportului, de aceea este necesar a se asigura în timpul călătoriei un anumit grad de confort, materializat prin evitarea aglomeraţiei, evitarea călătoriei în picioare, limitarea acceleraţiilor la valori care nu sunt supărătoare pentru organismul uman, evitarea vibraţiilor şi diminuarea la minim posibil a zgomotului, asigurarea microclimatului necesar etc.

- Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transportul public de călători se referă la existenţa bazei materiale care să asigure accesul de îmbarcare şi debarcare din mijlocul de transport, precum şi pe toată durata de deplasare, a persoanelor din această categorie, la fel şi egal ca pentru orice alt călător.

- Desenarea şi stabilirea traseelor de transport public de călători în aşa fel încât să fie îndeplinite cerinţele unui transport cât mai rapid şi eficient, menţinând un raport cât mai bun între distanţă şi timp de deplasare, dar trebuie ţinut cont şi de limitele extreme ale comunităţii, asigurând populaţiei posibilitatea deplasării, accesul si legatura dintre Municipiul Sacele si Municipiul Brasov

- Eficientizarea economica a transportului public având în vedere că trebuiesc satisfacute si nevoile interne ale societatii si angajatiilor ei.

- Reducerea poluării mediului înconjurator. Transportul public influenţează negativ calitatea mediului ambiant prin: zgomot, poluarea atmosferei şi a apelor.

Trebuie să amintim şi faptul că sistemul rutier jocă un rol important în transportul public de călători, necesitatea modernizării sistemului rutier local, fiind un aspect esenţial al cresterii eficientei transportului public. Cu atat mai mult situaţia parcului auto încă insuficient de dotat şi modern, infrastructura rutiera nemodernizata poate agrava poluarea mediului.

 

Managementul de vârf respectiv Directotul General al societății, a identificat şi a stabilit următoarele obiective ale managementului pe durata mandatului:

- respectarea indicatorilor de performanţă, conform contractelui de administrare;

- fluidizarea traficului;

- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor;

- îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii;

- menţinerea unui SMI care să creeze cadrul pentru îmbunătăţirea continuă.

- retehnologizarea întregii activităţi desfăşurate de societate prin modernizări, achiziţii de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate;

- prevenirea poluării mediului; - asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a infrastructurii;

- reciclarea deşeurilor

- întărirea imaginii Servicii Săcelene S.R.L., prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu;

- respectarea dispoziţiilor legale în privinţa păstrării şi securităţii gestiunilor şi gestionarilor, decontare, circuitul documentelor;

- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor;

- analiza periodică a politicii, obiectivelor şi PMI şi stabilirea gradului de adecvare;

- realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitatea în muncă.

 

La nivelul managementului societatii se identifica si se stabilesc următoarele obiective pe durata mandatului acordat:

 - respectarea indicatorilor de performanţă, conform contractului de mandat incheiat de administrator cu Consiliul Local al Municipiului Sacele;

 -  fluidizarea traficului si diminuarea întârzierilor pe traseu.

-  îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor;

 -  îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii;

 - realizarea unei Organigrame noi care sa raspunda cerintelor unei companii de servicii publice moderne prin asigurarea de pozitii noi corespunzatoare noilor cerinte (achizitii publice, IT, manualul calitatii,e.t.c)

 - retehnologizarea societatii prin modernizări, achiziţii de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate. Astfel obiectivul este de a achizitiona anual minim 2 autobuze, noi sau SH, care sa satisfaca cerintele unui transport civilizat la nivelul comunitatii sacelene si care sa asigure accesul nediscretionar al tuturor locuitorilor din Sacele.

 - creerea unei interfete de comunicare cu publicul larg prin realizarea unei pagini WEB a societatii, publicarea tuturor informatiilor de interes public, asigurand astfel premisele respectarii Legii 544/2001 si Legii 52/2003 privind accesul la informatiile de interes public si transparenta decizionala in unitatile de interes public.

 -  dotarea societatii cu echipamente de calcul si realizarea unei retele interne de calculatoare-LAN- pentru micsorarea birocratiei si accesul rapid la informatie.

 -  demararea actiunilor de acreditare ISO a societatii pentru standardele ce se impun.

 - implementarea standardelor de control intern managerial conform cerintelor OSCG nr. 600/2018 cu modificarile ulterioare si asigurarea unui control intern total si eficient.

 -  analiza posibilitatii de a realiza investitii privind cresterea gradului de siguranta a calatorilor si personalului angajat cat si pentru cresterea veniturilor societatii prin supravegherea video a mijloacelor de transport din parcul auto.

 -  analiza posibilitatii de a realiza investitii privind accesul permanent la informare a publicului deservit prin dotarea autobuzelor cu echipamente WI-FI de acces la internet.

 -  menţinerea unui Sistem de Management Integrat care să creeze cadrul pentru îmbunătăţirea continuă a activitatii.

 - creşterea contribuţiei directe a  societatii, la dezvoltarea economică locală prin adaptarea reţelei la noua structură a cererii de transport, în primul rând prin îmbunătăţirea transportului locuitorilor către locurile lor de muncă.

 - prevenirea poluării mediului; - asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a infrastructurii;

 - reciclarea deşeurilor

             - întărirea imaginii societatii prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu;

- respectarea dispoziţiilor legale în privinţa păstrării şi securităţii gestiunilor şi gestionarilor, decontare, circuitul documentelor;

- diversificarea activitatii societatii prin abordarea de noi lucrari si identificarea unor noi surse de finanţare şi fonduri pentru modernizarea societatii, concomitent cu crearea de noi locuri de muncă, în concordanţă cu creşterea gradului de informatizare şi retehnologizare – achiziţii maşini şi utilaje performante, modernizări, infrastructură adecvată şi asigurarea întreţinerii acesteia conform obiectivelor asumate.

- creşterea gradului de accesibilitate faţă de infrastructura de transport public, a tuturor locuitorilor Municipiului Sacele .

- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor;

- analiza periodică a politicii, obiectivelor şi SMI şi stabilirea gradului de adecvare;

- realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte calitatea serviciilor, protecţia mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitatea în muncă.

 

Factori critici de succes

 

  Determinarea managementului de a răspunde cu succes provocărilor pe care Autoritatea tutelara le-a enunţat.

  Suportul direct al Primăriei Municipiului Sacele şi respectiv al Consiliului Local al Municipiului Sacele, în menţinerea cadrului lucrativ şi al celui de finanţare, din surse locale şi respectiv din instrumentele financiare structurale ale Uniunii Europene.

  Istoricul, tradiţia şi experienţa câstigată pe piaţa transportului urban de călători, începând cu anul 1930, în care au fost puse bazele R.A.G.C.P.S. Sacele, actualmente Servicii Sacelene SRL .

  Profesionalismul angajaţilor şi creşterea gradului de adecvare a pregătirii lor profesionale, la actualele cerinţe de dezvoltare.

  Schimbările structurale şi cele legate de cultura organizaţională, ce au ca şi punct final realizarea obiectivelor stategice enunţate.

 Infrastructura dezvoltată în ultimii ani - autovehicule, trasee, staţii etc., care poate să fie adusă prin eforturile comune ale societatii şi Consiliului Local al Municipiului Sacele, la exigenţele dezvoltării durabile a municipiului.

 Noua atitudine faţă de modul în care societatea livrează serviciile către comunitate, precum şi deschiderea mai mare a acesteia faţă de cerinţele diverselor segmente de călători.

  Promovarea unui parteneriat social corect, dezvoltat pe date reale şi analize pertinente, având ca scop crearea unui cadru propice realizării obiectivelor strategice, plecând de la premiza că oamenii şi capabilităţile lor sunt factori determinanţi ai succesului, împreună cu celelalte resurse existente.

 Gradul de adecvare al cadrului legislativ în privinţa transportului public urban de călători;

 Existenţa la nivelul Consiliului Local a unei politici referitoare la dezvoltarea transportului local;

 Existenţa la nivelul autoritătii publice locale a unor structuri necesare în vederea planificării, reglementării şi controlului efectiv al acestui serviciu;

 Existenţa voinţei politice de a lua decizii dificile pentru menţinerea tarifelor, titlurilor de călătorie la nivelele care să permită operatorului să acopere costurile de operare sau să ia măsuri care să diminueze utilizarea autovehiculelor proprii sau a transportului local de foarte mică capacitate.

Fundamentul planului de management pentru perioada 2017-2020 , este asigurat de un set coerent de criterii care iau în considerare modernizarea şi eficientizarea serviciului de transport local de călători, respectiv:

 1. a) existenţa unui cadru politic coerent;
 2. b) dacă sistemul de transport public, oficial reglementat, răspunde solicitărilor sau, alternativ, dacă o parte considerabilă a cererii este acoperită de alte mijloace de transport (autoturisme, motociclete, biciclete etc.);
 3. c) existenţa unui cadru reglementat pentru acoperirea diferenţei de tarif.

 

MASURI PENTRU  REALIZAREA  OBIECTIVELOR STABILITE  DE  AUTORITATEA TUTELARA  A MUNICIPIULUI  SACELE

Planul de masuri avute in vedere de Autoritatea  tutelara- Consiliu Local al municipiului Sacele se refera la imbunatatirea managementului executiv, prin impunerea unor traiectorii si obiective clare si prin supervizarea actului managerial.

 1. Masuri cu caracter general.
 2. Incheierea contractului de administrare cu directorul societatii în condiţiile respectării dispoziţiilor legale aplicabile, a cerinţelor și indicatorilor de performanţă impusi de autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al Municipiului Sacele;
 3. Reducerea creanţelor-Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentul juridic, vor analiza componenţa soldurilor conturilor de creanţe şi vor solicita conducerii măsuri în consecinţă. Compartimentul financiar-contabil, va emite extrase de cont sau alte documente similare către titularii de creanţe, în vederea confirmării soldurilor acestora – termen 30 zile de la aprobarea prezentului plan.
 4. Reducerea plăţilor restante -Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentul juridic, vor analiza componenţa soldurilor conturilor de datorii şi vor solicita conducerii măsuri în consecinţă Compartimentul financiar-contabil, va emite extrase de cont sau alte documente similare către titularii de datorii în vederea confirmării soldurilor acestora, în mod deosebit către bugetul centralizat  de stat, bugetul local, bănci, furnizori, salariaţi, etc.
 5. Reducerea pierderilor -Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentele juridic si tehnic vor analiza nivelul şi structura cheltuielilor comparativ cu nivelul stabilit prin BVC precum şi nivelul şi structura veniturilor în vederea identificării acelor cheltuieli ce au fost realizate peste nivelul stabilit prin BVC, precum şi a acelor venituri ce nu s-au realizat la nivelul celui prevazut in BVC.
 6. Reducerea cheltuielilor - Compartimentul financiar-contabil, împreună cu compartimentele juridic si tehnic vor analiza structura cheltuielilor în vederea identificării a acelor cheltuieli neeconomicoase sau cele care depăşesc normele de consum. Compartimentele funcţionale vor identifica alte activităţi care pot duce la un surplus de venituri

 6.Creşterea productivităţii muncii exprimată în total venituri/număr de salariaţi direct productivi - Directorul va lua măsurile ce se impun de creştere a veniturilor în condiţiile menţinerii unui număr mediu de personal productiv.

 1. Elaborarea de reguli și proceduri pentru fiecare departament, compartiment, serviciu în parte, obligatorii și care să statueze clar și fără echivoc atribuţiile ce revin fiecărui salariat;
 2. Refacerea și recorelarea fiselor de post, pentru fiecare post în parte, în concordanţă cu organigrama aprobată și în corelaţie cu standardele de calitate în servicii, precum și cu normele legale în domeniu;
 3. Demararea procedurilor necesare obţinerii certificatului de calitate ISO/ SRAC pentru activitatile societatii Servicii Sacelene SRL Sacele.
 4. Imbunatatirea serviciilor oferite;

             11.Aplicarea la toate nivelurile a Regulamentului de Ordine Interioara si a instructiunilor specifice fiecarei activitati din cadrul societatii.

            12.Intocmirea Planului de Achizitii si eficientizarea procesului de achizitii prin aplicarea intocmai a Legii 98/2016 privind achizitiile publice.

            13.Elaborarea  la timp a BVC, tinand cont de toti factorii ce concura la alcatuirea acestuia;

            14.Imbunatatirea conditiilor de munca , a sanatatii si securitatii in munca a personalului societatii.

 1. Masuri in domeniul transportului public de persoane
 • Mentinerea subventiei pentru transportul public de persoane de la bugetul municipiului Sacele prin indeplinirea conditiilor impuse de Contractul de Subventie.
 • Eficientizarea procesului de vanzare a biletelor de calatorie si abonamentelor printr-o adaptare mai buna la nevoile calatorilor prin diversificarea ofertei.
 • Cresterea gradului de confort și siguranţă al transportului public de persoane, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi si informarea optima a calatorilor privind orarul de transport, tarife bilete si abonamente.
 • Eficientizarea controlului legitimatiilor de calatorie prin introducerea de noi tehnici de validare si supraveghere.
 • Supravegherea indeaproape a procesului de transport, prin efectuarea controlului intern ori de cate ori se considera necesar, eventual aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 republicata privind Codul Muncii.
 • Intinerirea parcului auto prin achizitionarea anual a cel putin doua autobuze noi sau second hand, cu maxim 10 ani vechime, in masura in care plata sumelor aferente nu va duce la intrarea in incapacitate de plata a celorlalte obligatii asumate de catre societate.
 • Cresterea eficientei transportului de persoane prin asigurarea unui raport optim între numărul de călători transportaţi şi parcursul mijloacelor de transport, o maximizarea numărului de călători transportaţi şi minimizarea costurilor  parcursului mijloacelor de transport.
 • reducerea cantităţii de combustibili utilizaţi de către mijloacele de transport în comun si reducerea poluării mediului înconjurător;

      -   respectarea cu stricteţe a graficului de circulaţie și îmbunătăţirea acestuia în permanenţă, corelat la   cerinţele fluxului de călători, pentru fiecare traseu în parte;

 1. Masuri sfecifice activitatii de prestari servicii:
 • Mentinerea unei relatii stranse cu serviciile de resort ale Primariei si RPLP Sacele pentru preluarea lucrarilor ce pot fi realizate de catre societate.
 • Obtinerea certificarilor de calitate ISO, SRAC, pentru a putea participa la licitatii de lucrari stradale, dezapeziri, intretinere spatii verzi in mun. Sacele si nu numai.
 • Specializarea angajatilor si a utilajelor in activitatea de reabilitare si asfaltare drumuri, in conditiile in care se vor castiga licitatii de astfel de lucrari.
 • Continuarea activitatii de turnare rigole si piese stradale, completata cu obtinerea de lucrari de montaj rigole si reabilitare cursuri de ape pluviale .
 • Popularizarea activitatii de coserit si prin colaborarea cu serviciul de pompieri al Primariei.
 • Realizarea de urgenta unui site web al societatii prin care se va face publicitatea serviciilor oferite catre terte persoane interesate.
 • Continuare si modernizarea activitatii de decolmatari scurgeri pluviale inclusiv prin achizitionarea unei autovidanje mai performante dotata cu sistem de desfundare canale cu presiune de apa.
 1. Mentinerea caracterului social al transportului public de calatori

 Componenta socială ce caracterizează transportul public de călători este o preocupare de bază a managementului societatii și al administraţiei locale, motiv pentru care se are în vedere:

 1. a) practicarea unui nivel de preţ al tichetelor de călătorie accesibil prin subvenţionarea diferenţei de tarif din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sacele;
 2. b) aprobarea prin HCL a tichetelor de călătorie gratuite pentru anumite categorii de călători, cum ar fi veteranii de război, persoanele cu handicap, pensionari, elevi, etc. și subvenţionarea lor din bugetul local sau de stat;
 3. c) aprobarea tichetelor de călătorie cu reducere de preţ pentru alte categorii de călători, cum ar fi pensionari, studenţi, elevi, etc. și suportarea diferenţei de preţ din bugetul local.
 4. Investitii

 Programul de investiţii trebuie să vizeze mai multe direcţii și anume:

 1. Serviciul Transport

 - înlocuirea, modernizarea treptată și esalonată a parcului auto;

 - modernizarea sistemului de eliberare, taxare si control a legitimatiilor de călătorie;

- modernizarea staţiilor prin realizarea de staţii acoperite, spaţioase, curate și dotarea lor cu mijloace de informare a publicului călător;

- înlocuirea sistemului de dispecerizare si monitorizare a parcului auto cu un sistem de comunicaţii modern si fiabil;

 1. Compartiment Prestari Servicii

 - Achizitionarea unei autovidanje mai performante

 - Achizitionarea utilajelor pentru  reabilitare  si asfaltare drumuri.

 Aceste investiţii au la bază următoarele cerinte:

 -atragerea de fonduri structurale;

 -atragerea de fonduri nerambursabile;

 -alocarea de fonduri din bugetul local;

 -achizitionarea de mijloace de transport în sistem leasing sau rate;

- obţinerea de credite;

- identificarea de noi surse de venituri.

Capitolul 3

Asteptari in ceea ce priveste politica de dividende/varsaminte din profitul net aplicabila intreprinderii publice

 

Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, destinatiile repartizarii profitului sunt:

 1. rezerve legale;
 2. alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege;
 3. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste", potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;
 4. constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;
 5. alte repartizari prevazute de lege;
 6. participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;
 7. minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
 8. profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Capitolul 4

Dezideratele autoritatii publice tutelare si ale actionarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice

Asteptarile autoritatii publice tutelare si ale actionbarilor cu privire la cheltuielile de capital si reducerile acestora sunt:

 • Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare indeplinirii obiectivelor societatii cu respectarea legislatiei in vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investitiilor publice, respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a dispozitiilor legale privind protectia mediului.
 • Luarea masurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligatiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurarilor sociale de stat, a masurilor pentru prevenirea inregistrarii de plati restante catre furnizori si, implicit, inregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorari penalitati de intârziere , dobânzi, etc.
 • Imbunatatirea precedurilor de colectare a creantelor care sa se adreseze consumatorilor cu vointa redusa de plata
 • Implementarea metodelor corespunzatoare pentru cresterea gradului de satisfacere a exigentelor consumatorilor, pentru imbinatatirea calitatii apei potabile, pentru implementarea de metode eficiente de gestionare a namolurilor prin metode de valorificare si eliminare cu impact minim asupra mediului
 • Implementarea masurilor corespunzatoare pentru reducerea costurilor, pentru cresterea productivitatii muncii si cresterea performantelor societatii
 • Masuri de administrare optima a infrastructurii

 

Capitolul 5

Asteptari in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative

 

Asteptarile autoritatii publice tutelare in domeniul eticii, integritatii si guvernantei corporative au drept fundament câteva valori si principii care trebuie sa guverneze comportamentul etic si profesional al administratorilor executrivi si neexecutivi precum si al managerilor societatii:

 1. Etica manageriala: toti administratorii societatii vor respecta Codul de Etica. Mai mult, vor lua si aplica decizii care impacteaza angajatii, tinand cont de recompensarea identica pentru contributie identica un principiu universal de etica manageriala. In plus, administratorii vor actiona intotdeauna in favoarea intereselor societatii.
 2. Profesionalismul: Toate atributiile de serviciu care revin administratorilor executivi si neexecutivi ai societatii trebuie indeplinite cu maximum de eficienta si eficacitate, la nivelul de competenta necesar si in cunostinta de cauza in ceea ce priveste reglementarile legale; administratorii vor face toate diligentele necesare pentru cresterea continua a nivelului lor de competenta si pentru cresterea nivelului de competenta al angajatilor societatii;
 3. Impartialitatea si nediscriminarea: principiu conform caruia administratorii executivi si neexecutivi sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei, administratorilor le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau sa abuzeze de functia pe care o au.
 4. Libertatea de gândire si de exprimare: principiu conform caruia managerul sau administratorul poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 5. 5. Onestia, cinstea si corectitudinea: principiu conform caruia directorul in exercitarea mandatului trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate , legislatia in vigoare;
 6. 6. Deschiderea si transparenta: principiu conform caruia activitatile administratorilor, in exercitarea functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor;
 7. 7. Confidentialitatea: principiu conform caruia managerul/administratorul trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla in posesia sa.

 

In conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie sa fie transparenta si accesibila, garantând o buna comunicare.

In privinta guvernantei corporative, actionarii si autoritatea publica tutelara asteapta ca administratorii sa initieze si sa finalizeze demersul de implementare a unui sistem informatic integrat care sa permita corelarea in timp real a informatiilor din toate zonele organizatiei precum si elaborarea unor rapoarte la zi referitoare la rezultatele si performantele societatii.

 Odata constatat, acest sistem va permite monitorizarea atenta si detaliata a rezultatelor obtinute si deci va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizeaza un ecart intre rezultate si obiectivele stabilite.

Procesul de implementare a acestui sistem va permite si imbunatatirea proceselor cheie ale societatii.

In egala masura, tot in sensul asigurarii guvernantei corporative a societatii, actionarii asteapta ca, pana la finele mandatului, administratorii sa finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective si de management al performantei, sisteme care permit trasabilitatea performantei individuale si de grup si responsabilizeaza fiecare angajat in sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societatii, securizand astfel in buna masura rezultatele societatii.

 

Presedinte de sedinta

Consilier Local

ing. Géczi Gellért                                                                                                                                                                                                                                  Primar                                                                                                              

Ing. Popa Virgil                                                                                        

 

Compartiment Resurse Umane

c.j. Magdalena Marin

Formular F5

FORMULAR F5

DECLARAȚIA DE INTERESE

 

SECȚIUNEA 1

Subsemnatul (a)

(Nume și prenume)

 

Având funcția de

 

La

 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

 – denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor

1.1…...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

 – denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1…...

 

 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

4.1……

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia contractantă: denumirea şi adresa

Procedura prin care a fost încredinţat contractul

Tipul contractului

Data încheierii contractului

Durata contractului

Valoarea totală a contractului

Titular …………...

 

 

 

 

 

 

Soţ/soţie …………...

 

 

 

 

 

 

Rude de gradul I1) ale titularului …………

 

 

 

 

 

 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate,  societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

 

 

 

 

 

 

                     

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

Semnătura

 

Data completării

 

 

 

Formular F4

FORMULAR F4

CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SECȚIUNEA 1

Nume și prenume

 

Semnătura

 

Data

 

 

SECȚIUNEA 2

Subsemnatul(a), în calitate de

(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră)

Participant la procedura de recrutare și selecție,

c

Persoană care a fost aleasă de candidat pentru a acorda referinte cu privire la activitatea profesională a candidatului in procedura de recrutare si selectie,

c

Cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor constituie fals in declaratii si este pedepsitã conform legii, declar prin prezenta, pe propria rãspundere, că:

 

DA

NU

Îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume si prenume, număr de telefon, adresă de email, angajator(i) actual și / sau anterior(i), poziția ocupata in cadrul angajatorilor actuali sau anteriori, etc.) pe care le-am pus la dispozita / care au fost puse la dispozitia S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. in dosarul de  candidatură depus.

c

c

Notificare pentru candidati/persoane care acordă referințe

Am citit, am inteles și am semnat declarația de confidențialitate, anexă la acest formular.

Semnătura

 

Data

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarația de Confidențialitate a Datelor

Pluri Consultants Romania se angajează să vă protejeze şi să vă respecte intimitatea. Această Declaraţie de Confidenţialitate a Datelor descrie drepturile dvs la confidenţialitate în legătură cu datele despre dvs pe care noi le procesăm, precum şi măsurile pe care noi le întreprindem pentru a vă proteja intimitatea. Ştim că această Declaraţie se întinde pe mai multe pagini, dar vă rugăm să o citiţi cu atenţie.

Explicarea anumitor termeni

În primul rând, trebuie să clarificăm modul în care noi folosim unele cuvinte in această declaraţie. Poate părea evident, dar când vom face referire la persoana dvs în această Declaraţie vom utiliza termenii ‘Dvs’ sau ‘Candidatul’.

Când discutăm despre ‘noi’ sau despre ‘Companie’, ne referim la Pluri Consultants Romania S.R.L. Sediul nostru social este: str. Nicolae Titulescu, nr. 3, bl. 26M, etaj 1, ap. 5, Ploiesti, jud. Prahova. Va aducem la cunostinta ca aceasta nu este adresa de corespondenta, adresa de corepsondenta fiind mentionata mai jos.

Compania furnizează diverse activităţi de HR (resurse umane), cum ar fi angajare de personal, detasare, servicii de salarizare, recrutare & selecţie, soluţii de testare, tranziţie profesională, dezvoltare de talente, instruire & formare profesională, formare profesionala, plasare a personalului disponibilizat şi mobilitate internaţională (‘Activităţile noastre’). Pentru realizarea Activităţilor noastre, Compania foloseşte câteva sisteme IT.

În final, aceasta este o declaraţie cu privire la informatiile despre persoane – cum ar fi dvs şi familia dvs. Include fapte despre dvs, dar şi opinii despre dvs şi pe care le aveţi (de exemplu, „Îmi place pescuitul”). Nu este vorba despre informaţii despre Companie (deşi câteodată cele două se suprapun). Aceste informaţii sunt numite câteodată „Date cu caracter personal”, „Date cu caracter personal identificabile”. În această declaraţie, noi vom folosi termenul de ‘Date cu caracter personal’.

Care sunt datele cu caracter personal pe care compania le colectează şi le foloseşte?

Datele cu caracter personal pe care compania le colectează de obicei includ, dar nu sunt limitate la:

 • numele dvs., data şi locul naşterii, detaliile de contact şi calificările (studiile, cursurile de instruire şi  stagiile de practică), documente care vă dovedesc identitatea şi dreptul de a lucra şi oricare alte informaţii pe care le-aţi menţionat în descrierea sau CV-ul dvs;
 • dacă ne contactaţi, în unele cazuri vom înregistra acea corespondenţă;
 • detalii cu privire la oricare dizabilităţi şi la oricare adaptări va trebui să facem pentru dvs la locul de muncă; şi
 • în unele cazuri, vom colecta date sensibile cu caracter personal, dacă legea o permite (prin urmare, vă vom întreba despre antecedentele dvs, etc.).

 

De ce folosim informatii personale despre dvs?

Compania colectează şi prelucrează date cu caracter personal:

 1. pentru a vă oferi serviciile pe care le aşteptaţi de la noi, cum ar fi găsirea de locuri de munca potrivite la care să aplicaţi, să vă ajutăm cu instruiri sau să facilităm procesului de aplicare pentru locuri de munca. Aceasta include trimiterea CV-ului dvs către angajatorii prospectivi, menţinându-vă informat cu privire la viitoare oportunităţi de muncă prin e-mail, telefon, poştă şi/sau alte metode de comunicare;
 2. cu acordul dvs, putem să vă folosim datele dvs de contact pentru marketing direct, de exemplu prin  e-mail, mesaje sau telefon;
 3. pentru a ne dezvolta, testa şi îmbunătăţi website-ul nostru sau alte sisteme / procese noi sau existente, pentru a vă deservi mai bine; aceasta are loc în contextul noilor sisteme şi procese IT, astfel încât datele despre dvs pot fi folosite la testarea acestor sisteme şi procese IT noi, în care datele fictive nu pot replica total operarea acelui sistem IT nou;
 4. pentru realizarea de studii, statistici şi cercetări analitice, de exemplu pentru compararea eficienţei plasării candidatilor intre diferite sectoare de afaceri şi geografice şi caută să identifice factorii care ar putea influenţa diferenţele pe care noi le identificăm;
 5. pentru transferul datelor către terţi (vezi mai jos);
 6. dacă este necesar, pentru respectarea oricăror obligaţii legale; şi
 7. putem de asemenea să prelucrăm datele dvs pentru:
  • a promova securitatea şi protecţia persoanelor, a incintei, a sistemelor şi activelor;
  • a monitoriza conformarea cu politicile şi procedurile interne;
  • a administra comunicaţiile şi alte sisteme folosite de Pluri Consultants Romania (inclusiv bazele de date interne cu contacte);
  • a investiga sau răspunde la incidente şi la reclamaţii;
  • în cazul fotografiilor sau filmelor video ale sesiunilor de instruire, pentru a raporta intern că sesiunile de instruire au avut loc, precum şi subiectul acestora (de exemplu, în actualizările interne) şi de asemenea, pentru a promova sesiuni similare pe plan intern şi extern către terţi; sau
  • a respecta obligaţiile şi drepturile şi pentru a coopera la investigaţiile realizate de poliţie, guvern sau organele de reglementare; şi
  • a participa la oricare achiziţie sau vânzare potenţială sau efectivă, sau la o asociere în participaţiune, la o afacere sau companie, total sau parţial, la care Pluri Consultants Romania doreşte să participe.

 

Care sunt prevederile legii în acest sens? Conform legii, trebuie să avem o baza legală pentru procesarea datelor pe care le păstrăm cu privire la dvs.  Când lucraţi cu sau prin Pluri Consultants Romania, prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal pentru toate aceste obiective se bazează pe justificarea prelucrării, cum ar fi realizarea unui contract în care subiectul datelor este o parte (obiectivele 1 şi 6-7), prelucrare necesară pentru respectarea obligaţiilor legale sau de reglementare (obiectivele 6-7) şi/sau prelucrarea necesară în interesele legitime ale Pluri Consultants Romania în exercitarea drepturilor sale fundamentale şi ale personalului său de a desfăşura o afacere într-un mod în care să nu vă afecteze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale dvs (obiectivele 1-5 şi 7). Când prelucrarea datelor este necesară pentru interesele legitime ale Pluri Consultants Romania, ne asigurăm că prelucrarea este realizată într-o asemenea manieră încât interesele noastre legitime surclasează oricare interes individual. Cu excepţia motivelor de mai sus, noi vom prelucra datele dvs cu caracter persoanal doar cu acordul dvs (un temei suplimentar de prelucrare).

Trebuie să ne oferiţi datele cu caracter personal pe care le solicităm? Dvs nu sunteţi obligat să ne oferiţi datele dvs cu caracter personal, dar pentru noi este aproape imposibil să lucrăm cu dvs şi să vă oferim serviciile noastre în caz contrar.

Procesăm datele cu caracter personal despre dvs fără intervenţia omului? Nu.

Cât timp păstraţi datele cu caracter personal? Compania poate să păstreze datele dvs cu caracter personal pentru o perioadă de până la 5 ani după ce am receptionat datele. Dacă aveţi succes cu găsirea unui loc de munca prin noi, Compania va trebui să păstreze datele dvs cu caracter personal pentru o perioadă mai mare de timp, pentru a se conforma cu obligaţiile sale legale şi contractuale în derulare. Compania păstreaza datele dvs cu caracter personal in calitate de salariat, timp de 10 ani, iar datele dvs. cu caracter personal incluse in statele de plata, timp de 50 de ani.

Transferăm datele dvs către terţi?

Aşa cum s-a menţionat mai sus, divulgăm de obicei datele dvs către terţi. Acest lucru se realizează pentru a finaliza obiectivele precizate mai sus. Realizăm acest lucru în următoarele circumstanţe:

 • Către furnizorii noştri. Putem, de exemplu, să contractăm un furnizor pentru realizarea de lucrări administrative şi operaţionale în sprijinul relaţiilor noastre cu dvs. Furnizorul(ii) va(vor) fi obligat(ţi) conform obligaţiilor contractuale şi conform altor obligaţii legale să respecte confidenţialitatea datelor dvs şi să vă respecte intimitatea, şi va(vor) avea acces doar la datele necesare pentru realizarea funcţiilor acestora; furnizorii relevanţi sunt în principal furnizori IT (care găzduiesc sau sprijină sistemele noastre IT, inclusiv informaţii despre dvs), companii de management al sediului (care monitorizează securitatea fizică a clădirilor noastre şi prin urmare trebuie să ştie despre dvs pentru a vă permite accesul în clădirile noastre) şi furnizorii de servicii financiare şi de management contabil (care ar putea avea nevoie să prelucreze detalii ale candidatilor pentru a procesa contabilitatea furnizorilor şi a clienţilor). De asemenea, putem să contractăm furnizori care furnizează servicii şi soluţii de tehnologie IT, care pot include interviuri video şi instrumente de evaluare a abilităţilor.
 • Către clienţii / angajatorii noştri prospectivi: noi vom împărtăşi datele dvs cu clienţii noştri care ne oferă joburi / contracte în care puteţi fi interesat, sau care sunt interesaţi de profilul dvs. Aceştia au obligaţii contactuale şi alte obligaţii cu privire la confidenţialitate în legătură cu datele dvs către noi şi către dvs;
 • Noi vom împărtăşi datele dvs cu guvernul, poliţia, organismele de reglementare sau cu agenţii de aplicare dacă, la discreţia noastră, considerăm că suntem obligaţi sau autorizaţi din punct de vedere legal să facem acest lucru sau că ar fi prudent să facem acest lucru; şi
 • Ca parte a verificării prealabile cu privire la (sau a implementării) fuziune, achiziţie sau alte tranzacţii de afaceri, este posibil să trebuiască să divulgăm datele dvs vânzătorului sau cumpărătorului prospectiv şi consilierilor acestuia.

 

Transferăm datele dvs în afara Uniunii Europene?

Datele dvs pot  fi transferate şi procesate în mai multe ţări, în interiorul sau în afara Uniunii Europene. Noi vom transfera datele dvs doar în ţările din afara UE in legatura care care Comisia Europeană crede că vă oferă un nivel corespunzător de protecţie (o listă cu aceste ţări este disponibilă aici: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), sau unde Pluri Consultants Romania a implementat dispozitive de securitate corespunzătoare pentru a păstra confidenţialitatea informaţiilor dvs (pentru care noi folosim de obicei una din formele de contracte de transfer de date aprobate de Comisia Europeană, formulare care sunt disponibile aici:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Care sunt drepturile dvs?

 • Dreptul de acces la şi de a obţine o copie a datelor dvs cu caracter personal

Aveţi dreptul să solicitaţi confirmarea ori de câte ori prelucrăm oricare din datele dvs cu caracter personal. În acest caz, puteţi avea acces la datele dvs cu caracter personal (prin intermediul Portalului) şi la anumite informaţii despre cum sunt acestea prelucrate. În anumite cazuri, puteţi să ne solicitaţi să vă oferim o copie electronică a datelor dvs.

 • Dreptul de a vă rectifica datele dvs cu caracter personal

Dacă puteţi demonstra că datele cu caracter personal pe care le deţinem despre dvs nu sunt corecte, puteţi solicita ca aceste date să fie actualizate sau rectificate. Noi vă încurajăm să accesaţi sistemul de tip auto-service Portal, dacă este posibil şi să vă actualizaţi direct datele dvs cu caracter personal.

 • Dreptul de a fi uitat / de ştergere a datelor

În anumite cazuri, aveţi dreptul să ne solicitaţi să restricţionăm prelucrarea datelor dvs cu caracter personal şi/sau să ştergem datele dvs personale. Puteţi face o asemenea solicitare oricând şi Pluri Consultants Romania va evalua dacă solicitarea dvs va fi soluţionată pozitiv, însă, dacă acest drept este sub rezerva oricăror drepturi sau obligaţii legale, este posibil să păstrăm datele. Pentru cazurile în care, în conformitate cu prevederile legale, stabilim că solicitarea de ştergere a datelor dvs personale trebuie soluţionată pozitiv, Pluri Consultants Romania va realiza acest lucru, fără întârziere. Vă rugăm să reţineţi că odată ce datele dvs sunt şterse – Compania nu vă mai poate fi de ajutor după ce aceste date au fost şterse. Dacă doriţi să vă înregistraţi din nou la companie, va trebui să reintroduceţi datele dvs.

 • Dreptul de a obiecta

Dacă prelucrarea datelor dvs de către companie se bazează pe interesul legitim al companiei (şi pe nicio altă bază de prelucrare), sau se leagă de marketingul direct, aveţi dreptul să obiectaţi la prelucrarea de către Companie a datelor dvs, făcând referire la situaţia dvs particulară in care vă aflaţi. Dacă doriţi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Când ne trimiteţi un e-mail pentru a vă exercita drepturile dvs, Compania vă poate solicita să vă identificaţi înainte să soluţioneze solicitarea dvs. În final, aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la autoritatea de protecţie a datelor în localitatea de domiciliu sau unde lucraţi, sau în locul unde consideraţi că a apărut problema în legătură cu datele dvs.

Cum ne puteţi contacta? Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la această Declaraţie sau dacă doriţi informaţii suplimentare despre cum vă protejăm datele (de exemplu, când le transferăm în afara Europei) şi/sau când doriţi să-l contactaţi pe Responsabilul cu Protecţia Datelor al Companiei (DPO) în ceea ce priveşte confidenţialitatea, trimiteţi un e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cum prelucrăm modificările la această Declaraţie? Termenii acestei Declaraţii se pot schimba cu timpul. Vom publica oricare modificări importante la această Declaraţie prin notificări corespunzătoare fie pe website-ul Pluri Consultants Romania, fie prin contactarea dvs folosind alte canale de comunicare.

Pluri Consultants Romania

Nume și prenume

 

Semnătura

 

Data

 

Formular F3

FORMULAR F3

ACORDUL DE OBȚINERE A DATELOR PENTRU VERIFICAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ

 

SECȚIUNEA 1

Nume și prenume

 

Semnătura

 

Data

 

 

SECȚIUNEA 2

Subsemnatul(a), în calitate de participant la procedura de recrutare și selecție aflată în derulare, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals în declarații și este pedepsitã conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde alegerii dumneavoastră)

 

DA

NU

Îmi dau acordul pentru derularea procedurii de obținere de date de la angajatori, instituții de învățământ, instituții ale administrației de stat și de la persoane de contact în vederea verificării informațiilor puse la dispoziție de mine către Pluri Consultants România S.R.L., expertul specializat în recrutarea resurselor umane, contractat să deruleze procedura de recrutare și selecție pe care am aplicat.

c

c

 

Page 1 of 5

Licitații

19 July 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
10 April 2018
26 February 2018
08 February 2018
19 January 2018
16 October 2017
16 October 2017
16 October 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
© 2017 Servicii Săcelene SRL