Formular F2

FORMULAR F2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND

CONFORMITATEA DOCUMENTELOR ŞI INFORMAȚIILOR

PREZENTATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ

 

SECȚIUNEA 1

Nume și prenume

 

Semnătura

 

Data

 

 

SECȚIUNEA 2

Subsemnatul(a), în calitate de participant la procesul de recrutare și selecție, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal și înțelegând cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor constituie fals in declarații și este pedepsitã conform legii, declar prin prezenta, pe propria rãspundere, că:

(vă rugăm să lăsați bifată numai opțiunea care corespunde realității)

Nr. crt.

 

DA

NU

1

Informatiile prezentate în dosarul meu de candidatură sunt reale și corecte

c

c

2

Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale

c

c

3

Am fost destituit(ă)dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani;

c

c

4

Am fost revocat(ă) dintr-o funcție de administrator sau manager al unei societăți publice sau private sau al unei regii autonome din motive imputabile mie în ultimii 2 ani;

c

c

5

Mi-a fost încetat contractul individual de muncă în ultimele 12 luni;

c

c

6

Am fost condamnat(ă) pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare

c

c

7

Mă aflu in situație de conflict de interese care să mă facă incompatibil(ă) cu exercitarea functiei pe care am aplicat

c

c

8

Împotriva mea a fost declansată si se află in derulare cercetare penală privind presupuse fapte comise in activitatea mea profesională

c

c

9

Am desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt acestea definite prin lege

c

c

10

Sunt membru(membră) a unui partid politic

c

c

11

Dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic

c

c

12

Sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pe care am aplicat

c

c

13

Nu detin inscrisuri in cazierul fiscal

c

c

14

Nu detin inscrisuri in cazierul judiciar

c

c

 

Licitații

19 July 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
10 April 2018
26 February 2018
08 February 2018
19 January 2018
16 October 2017
16 October 2017
16 October 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
© 2017 Servicii Săcelene SRL