Servicii Sacelene organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer Sef

                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                    ANUNȚ

 

             În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,Servicii Săcelene S.R.L. cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. George Moroianu nr. 111, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de: Inginer Sef.

         a)Condiţii generale de participare:

           ‒ are cetăţenia română și domiciliul în România,

           ‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

           ‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

           ‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

           ‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

           ‒ nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

            - nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare dovedit, daca este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă;

            - nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

         b) Criterii specifice:

 

           ‒ studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic,

           - experienta în domeniu min. 9 ani;

           - cunostinte solide privind intocmirea devizelor si situatiilor de lucrari;

           - cunostinte despre transportul public local de persoane , cunostinte tehnice privind lucrari constructii de     drumuri,canalizari pluviale, terasamente,  etc);

          ‒ abilităţi, calităţi si aptitudini:

                         -organizare şi coordonare;

                         -analiză şi sinteză;

                         -control şi identificare a deficienţelor;

                         -planificare şi acţiune strategică;

                         -rezolvarea eficientă a problemelor;

                         -comunicare eficace oral şi în scris;

                         -lucru eficient în echipă;

                         -bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii;

                         -îndeplinirea obiectivelor.

 Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

            - selecţia dosarelor – 03.01.2018;

            - proba scrisa se va susţine în data 15.01.2018  la ora 9:00 la sediul Servicii Săcelene S.R.L.;

            - interviul se va susţine în data de  17.01.2018 la ora 9:00 la sediul Servicii Săcelene S.R.L;

 

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

            - cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei;

            - copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;

            - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

            - copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;

            - cazierul judiciar;

            - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii).

            -curriculum vitae.

 

            Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

            Dosarele de înscriere se pot depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Servicii Săcelene S.R.L., pana la data limita -22.12.2017 ora 12.00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

 

Bibliografie :

  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicata;
  • Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata;
  • Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, republicata;

 

Licitații

19 July 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
10 April 2018
26 February 2018
08 February 2018
19 January 2018
16 October 2017
16 October 2017
16 October 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
© 2017 Servicii Săcelene SRL