Regulamentul intern

 

SERVICII SĂCELENE S.R.L.

 

             REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

                              Valabil de la 01.07.2017

                           

 

            Servicii Săcelene S.R.L. are sediul în municipiul Sacele, jud. Brasov, având ca obiect de activitate:transportul public local si unele servicii comunale ( coserit, vidanjare si decolmatari pluviale)

            În contextul în care societatea îşi desfăşoară activitatea, se impune ca toţi salariaţii, indiferent de funcţia pe care o deţin sau de activitatea pe care o desfăşoară, să aplice regulile de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, să respecte cu fermitate principiul nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în scopul perfecţionării activităţii, administrării şi gestionării corespunzătoare a patrimoniului societăţii.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 • Prezentul regulament, întocmit în temeiul art. 241 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cuprinde în principal:

Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

 1. a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
 2. b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
 3. c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
 4. d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
 5. e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
 6. f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
 7. g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
 8. h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
 9. i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.
 • (1) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor societăţii indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parţial de muncă, contracte de muncă temporară, contracte individuale de muncă la domiciliu, în cazul muncii prin agent de muncă temporară sau cu convenţie civilă de prestări de servicii.

            (2) Prezentul regulament se aplică salariaţilor societăţii şi în cazurile în care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri unde societatea îşi îndeplineşte obiectul său de activitate.

            (3) De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului din alte societăţi care se află în delegaţie sau sunt detaşaţi în cadrul societăţii, precum şi elevilor ori studenţilor care efectuează practica în cadrul acesteia.

 • Atribuţiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate şi ale fiecărui salariat al societăţii, precum şi responsabilităţile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL II

Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii

 

 • (1) Relaţiile de muncă din cadrul societăţii se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.

            (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.

            (3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.

            (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

 • (1) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.

            (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.

 • Relaţiile de muncă în cadrul societăţii se întemeiază pe principiul bunei-credinţe, în care scop salariaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă.

CAPITOLUL III

DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Secţiunea I

Drepturile şi obligaţiile societăţii

Art.7. Societatea s-a infiintat prin reorganizarea Regiei Autonoma de Gospodarie Comunala si Prestari Servicii-Sacele, avand ca asociat unic MUNICIPIUL SACELE, reprezentat de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SACELE cu sediul in Sacele, str. Piata Libertatii nr. 17,.prin primarul Mun. Sacele, legal imputernicit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sacele nr. 64/21.04.2016.

Atributiile Asociatului unic sunt urmatoarele:

 1. Aproba structura organizatorica a societatii, organigrama si statul de functii la propunerea administratorului;
 2. Numeste si revoca in conditiile legii Administratorul, cenzorii, lichidatorii, stabilind indemnizatiile acestora;
 3. Aproba regulamentul de organizare si functionare;
 4. Stabileste competentele si responsabilitatile Adminstratorului;
 5. Analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si cheltuieli;
 6. Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, acordarea de garantii si realizarea investitiilor;
 7. Aproba si modifica situatiile financiare anuale-bilantul, contul de profit si pierderi-dupa aprobarea raportului Administratorului si al cenzorilor;
 8. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;
 9. Hotaraste majorarea si reducerea capitalului social;
 10. Hotaraste asupra modificarilor aduse actului constitutiv;
 11. Hotaraste asupra modalitatilor de evaluare in vederea determinarii patrimoniului societatii;
 12. Hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau al sediului social;
 13. Hotaraste fuziunea cu alte societati, dizolvarea anticipata a acesteia;
 14. Hotaraste in orice alte problema de competenta sa.

            (1)Societatea este administrata de un administrator unic numit prin hotararea Consiliului Local care decide in toate problemele esentiale ale activitatii.

            (2) Drepturile si  obligatiile sale sunt cele conferite prin legea nr. 31/1990 modificata.

            (3) Adminstratorul poate avea puteri depline cu exceptia cazului cand acesta este o persoana din afara societatii, limitele in acest caz sunt stabilite de asociatul unic.

            (4)Drepturile, obligatiile si raspunderile admistratorului sunt reglementate de  dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, coroborate, dupa caz, cu prevederile referitoare la mandate

            (5) Administratorul este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si de  actul constitutiv.

            (6) Administratorul va putea sa incheie acte juridice in numele si contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in  garantie  bunuri aflate in patrimoniul societatii, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare si a prevederilor Legii nr. 215/2001, precum si a altor acte normative incidente.

            (7) Administratorul, reprezinta societatea in raporturile cu tertii si in justitie.

            (8) Administratorul este si Director General al societatii.

            (9) Directorul general va asigura conducerea activitatii zilnice, va decide cu privire la angajarea personalului si la salarizarea acestuia. Angajarea personalului se va face  prin contract individual de munca, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii in vigoare.

            (10) Administratorul este raspunzator de indeplinirea obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la mandate si a celor special prevazute de lege.

            (11) Administratorul este raspunzator fata de societate pentru:

-realitatea varsamintelor;

-existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;

-indeplinirea exacta  a hotararilor Consiliului Local al Municipiului Sacele;

-stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea si actul constitutiv.

Art.8. (1) Conducerea societăţii astfel cum este stabilită prin actul constitutiv are, în principal, următoarele drepturi:

 • să stabilească organizarea şi funcţionarea societăţii şi ale fiecărui loc de muncă;
 • să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau cu munca pe care o desfăşoară, specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia;
 • să exercite controlul si sa supravegheze modul de aducere la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu, prin orice mijloace pertinente, inclusiv prin intermediul sistemului de supraveghere video, indiferent de zi sau ora.
 • să urmareasca respectarea normelor de manipulare, depozitare şi de utilizare a aparaturii, maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii;
 • să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, CCM, codului etic, procedurii raspunderii disciplinare şi regulamentului intern;
 • alte drepturi prevăzute de lege.

         (2) Conducerea societăţii are, în principal, următoarele obligaţii:

 1. a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se referă la desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 2. b) să asigure materialele, mijloacele tehnice etc. necesare desfăşurării activităţii, precum şi echipamentul de protecţie şi/sau de lucru adecvat sarcinilor lor;
 3. c) să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare a aparaturii, maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii, precum şi de efectuare a controlului, reviziei sau reparaţiilor periodice ale acestora;
 4. d) să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, precum şi de executare a orelor suplimentare, de acordare a tuturor drepturilor salariate şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă;
 5. e) să asigure condiţiile prevăzute de lege, pentru protecţia muncii, respectarea normelor igienico-sanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de instruire a personalului în aceste domenii;
 6. f) să plătească toate impozitele şi contribuţiile ce revin în sarcina sa şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
 7. g) să elibereze legitimaţii de serviciu, cu indicarea funcţiei şi a locului de muncă al fiecăruia;
 8. h) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să efectueze toate înregistrările prevăzute de lege;
 9. i) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 10. j) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor;
 11. k) alte obligaţii prevăzute de lege.

Secţiunea a II-a

Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

Art.9. Salariaţii societăţii au următoarele drepturi:

 1. a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. e) dreptul la demnitate în muncă;
 6. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. g) dreptul la acces la formarea profesională;
 8. h) dreptul la informare şi consultare;
 9. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 10. j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
 11. k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 12. l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
 13. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
 14. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Art.10. Salariaţii societăţii au următoarele obligaţii:

 • să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit de conducerea societăţii;
 • să-şi aducă la îndeplinire, întocmai şi la timp, obligaţiile de serviciu care îi revin;
 • să folosească integral şi eficient timpul de lucru;
 • să respecte normele de disciplină a muncii, prevederile contractului individual de muncă şi dispoziţiile regulamentului intern;
 • să dovedească fidelitate faţă de societate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • să respecte normele de securitate şi de protecţie a muncii, igienico-sanitare şi de prevenire a incendiilor;
 • să folosească judicios tehnica de calcul şi birotica din dotare;
 1. h) să-şi înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli,

abateri, greutăţi sau neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în raport de

posibilităţi, pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii;

 1. i) să protejeze bunurile (maşini, utilaje, instrumente, mobilier ş.a.) pe care le are la dispoziţie pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
 2. j) să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cărora li se stabileşte acest caracter de către conducerea societăţii sau a celor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor lor;
 3. k) să aibă o atitudine şi o comportament corect si decent, în relaţiile cu conducerea societăţii, cu angajatii acesteia şi cu orice alte persoane cu care ia contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să manifeste condescendenţă şi corectitudine în raporturile cu ele;
 4. l) să menţină o ordine şi o stare igienico-sanitară corespunzătoare la locul de muncă;
 5. m) să nu presteze activitate la o societate concurentă prin care sa afecteze bunul mers al societatii Servicii Sacelene SRL;
 6. n) indeplinirea temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de conducerea societatii pentru buna desfasurare a activitatii.
 7. o) in situatii deosebite, determinate de necesitatea bunei functionari a societatii, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de postul care il ocupa, la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile societatii.
 8. n) Fiecare salariat are datoria sa semnaleze imediat situatiile observate de incendiu, inundatii sau orice situatii in care se pot produce deteriorari sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum si neregulile potential generatoare de astfel de situatii si sa actioneze, dupa caz, pentru rezolvarea acestora si pentru diminuarea efectelor lor negative.

CAPITOLUL IV

PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA MUNCII

Art.10. Protecţia, igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale ţinând seama de următoarele reguli generale:

 • orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt prezintă un pericol grav şi iminent pentru sănătatea, integritatea corporală şi viaţa sa, are dreptul să se protejeze/retragă imediat şi să anunţe, de îndată, conducerea societăţii. Acest drept trebuie să fie exercitat astfel încât să nu creeze, pentru alte persoane, o nouă situaţie de risc grav şi iminent;
 • salariaţii societăţii au dreptul să folosească toate mijloacele de protecţie individuală şi colectivă puse la dispoziţie de aceasta şi, în acelaşi timp, au obligaţia să respecte cu stricteţe normele stabilite pentru folosirea lor;
 • prevenirea riscurilor de accidentare impune salariaţilor să păstreze în bună stare aparatura, maşinile, instalaţiile, sculele, tehnica de calcul, mobilierul etc. şi să le folosească potrivit destinaţiei lor;
 • orice accident de muncă se comunică, de îndată, conducerii societăţii de către salariatul care a luat cunoştinţă de producerea lui;
 • în localurile în care societatea îşi desfăşoară activitatea (sediul social, sedii secundare, depozite, spaţii tehnice, birouri etc.) nu se vor folosi instalaţii electrice ori de gaze naturale improvizate sau care prezintă defecţiuni şi să le semnaleze, de îndată, conducerii societăţii.

Art.11. În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambianţe favorabile procesului muncii, este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei, cu deosebire:

 1. fumatul, cu excepţia locurilor special stabilite de conducerea societăţii şi marcate ca atare, conform prevederilor legii;
 2. introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri etc. în incinta societăţii sau la punctele de lucru;
 3. intrarea sau rămânerea în localurile societăţii, în afara orarului de lucru, fără acordul conducerii;
 4. ieşirea din localurile societăţii sau plecarea de la punctele de lucru, în cadrul programului de muncă, fără aprobarea conducerii;
 5. executarea, în cadrul societăţii, de lucrări de interes personal sau fără vreo legătură cu atribuţiile de serviciu;
 6. comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale;
 7. prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor;
 8. lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii, maşinilor, instalaţiilor, tehnicii de calcul etc. în stare de funcţionare, după încheierea programului de lucru;
 9. iniţierea sau promovarea unor acţiuni de hărţuire sexuală;
 10. alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei.

Art. 12(1) Conducerea societatii va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si perfectionarea salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii, prevenire a incendiilor, a normelor de securitate in munca.

            (2) Societatea va suporta integral costurile de acordare a echipamentului de protectie, controlului medical periodic si 50% din costurile echipamentului de lucru; aceste cheltuieli se inscriu distinct in bugetul de venituri si cheltuieli. Acordarea echipamentului de protectie se va face potrivit reglementarilor legale.

            (3) Pentru toti salariatii se va organiza control medical periodic, prin cabinet de medicina muncii, in scopul de a se constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in postul pe care il ocupa precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.

            (4) In cazul in care un angajat prezinta simptome evidente, caracteristice unei boli care poate pune in pericol siguranta angajatului sau a persoanelor cu care vine in contact, seful ierarhic poate sesiza conducerea societatii, care va recomanda angajatului un consult la medicul de Medicina Muncii cu care societatea are contract. In acest caz activitatea angajatului poate fi suspendata pana la avizul medicului ca este apt de a-si desfasura activitatea.

            (5) Examinarea medicala este obligatorie si cheltuielile ocazionate se suporta de catre angajator.

            (6) Refuzul salariatului de a efectua controlul medical periodic sau de a prezenta certificatul medical in situatiile prevazute de lege constituie abatere disciplinara grava.

            (7)  Pe baza recomandarilor medicale, administratia va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca in functie de posibilitati.

            (8) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, certificatul medical este obligatoriu.

            (9) Salariatul daca este apt pentru locul de munca respectiva, va fi instruit si testat cu privire la securitatea si normele de protectie a muncii.

            (10) Refuzul fara motive obiective de a semna instruirea cu privire la sanatatea si securitatea in munca, da dreptul anagajatorului de a refuza angajarea sau de a desface contractul individual de munca al angajatului.

 Art.13. Masuri privind igiena, protecţia sanatatii si securitatea in munca a salariatelor gravide si /sau mame, lăuze sau care alăptează:

            Angajatorii au obligaţia sa adopte masurile necesare:

 • sa prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c) - e) din O.U.G 96 / 2003 la riscuri ce le pot afecta sănătatea si securitatea;
 • salariatele sa nu fie constrânse sa efectueze o munca dăunătoare sanatatii sau stării lor de graviditate ori copilului nou - născut, dupa caz;
 • sa faca evaluarea condiţiilor de munca a căror lista este prevăzuta in anexa 1 din O.U.G 96 / 2003
 • in termen de 10 zile lucratoare de la data in care angajatorul a fost anunţat in scris de către o salariata ca se afla in una din situaţiile prevăzute la art. 2 lit c) - e) din O.U.G 96/2003 acesta înştiinţează medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe raza in care isi desfăşoară activitatea.
 • Sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei si nu va anunţa alti angajaţi decât cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfăşurării a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.
 • In cazul in care o salariata se afla in una din situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) - e) din O.U.G 96 / 2003 si desfăşoară la locul de munca o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alăptării, angajatorul ii va modifica in mod corespunzător condiţiile de munca.daca nu este posibil o va repartiza la alt loc de munca fara riscuri conform recomandărilor medicului de medicina muncii sau medicului de familie cu menţinerea veniturilor salariate;
 • In cazul in care angajatorul nu poate satisface obligaţia de la punctul f) din motive justificate in mod obiectiv salariatele prevăzute la art. 2 lit.c) - e) au dreptul la concediul de risc maternal;
 • Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat pe o perioada ce nu poate depăşii 120 de zile de către medicul de familie sau medicul de medicina muncii;pe baza recomandării medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sănătate, a sa sau a fătului sau are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de munca, cu menţinerea veniturilor salariale;
 • Salariatele prevăzute la art.2 lit. c) - e) din O.U.G / 2003 nu pot fi obligate de angajator sa realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţi sau conditi de munca prevăzute la lit. A si B din anexa 2.
 • Sa acorde salariatelor care alăptează, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alăptare de cate o ora fiecare. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasării dus-intors de la locul in care se găseşte copilul. La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic. Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alăptare, se includ in timpul de munca si nu diminuează veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
 • In cazul in care sănătatea salariatelor prevăzute la art. 2 lit c) - e) este afectata de munca de noapte, angajatorul la solicitarea in scris a salariatei are obligaţia sa o transfere la un loc de munca de zi, cu menţinerea salarului de baza brut lunar
 • In cazul in care o salariata care desfăşoară in mod curent munca cu caracter insalubru sau penibil se incadreaza in prevederile art. 2 lit. c) - e), angajatorul are obligaţia sa o transfere la un alt loc de munca, cu menţinerea salariului de baza brut lunar.
 • Sa respecte art. 21 din O.U.G 96 / 2003.

 CAPITOLUL V

 DISCIPLINA, TIMPUL SI ORARUL DE LUCRU

Art. 14.(1) Orarul de lucru este cel stabilit de conducerea societăţii şi care se afişează la locuri vizibile pentru toţi salariaţii.

            (2) Programul normal de lucru este urmatorul:

-  Pentru personalul Servicii Sacelene S.RL. programul de lucru este 07-15.

- Pentru soferii de pe autobuze si controlori, programul de lucru este in 3 (trei) schimburi inclusiv sambata si duminica. Pentru aceasta categorie de salariati programul poate fi fractionat in functie de necesitati si de programarea saptamanala.

-  Pentru impiegatii de miscare programul de lucru este in ture de 12 cu 36.

- Pentru mecanici, sudor, electrician, magazioner, programul de lucru este 7.00 – 15.00 cu mentiunea ca pot fi solicitati sa presteze ore suplimentare daca nevoile societatii o impun.

- Pentru casierele de la statia capat de linie Poienelor si personalul de curatenie programul de lucru este in doua schimburi 06.00 – 14.00 si 13.00 – 21.00 cu posibilitatea decalarii in functie de necesitati in plus sau in minus cu pana la 2 ore si posibilitatea de a efectua ore suplimentare.

            (3) Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi sau 40 de ore pe saptamana. Durata maxima legala a timpului de munca este de 48 de ore pe saptamana inclusiv orele suplimentare.

Prin exceptie durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 6 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

            (4) Saptamana de lucru este de 5 zile urmate de 2 zile cosecutive de repaus de regula la sfarsit de saptamana iar daca nu este posibil, dat fiind conditiile specifice ale activitatii de transport public local, in alte zile din saptamana.

            (5) Salariaţii societăţii au obligaţia de a respecta orarul de lucru, întârzierile sau lipsurile de la program, dacă nu sunt fortuite, constituind abateri disciplinare.

            (6) La ora de incepere a programului de lucru fiecere salariat este obligat sa se gaseasca la locul sau de munca in echipamentul de lucru corespunzator si cu pontajul prezentei efectuat sau semnarea condicii de prezenta.

            (7) In caz de absenţe din cauze de boală sau accident, salariaţii au obligaţia să-şi înştiinţeze prin orice mijloc in maximum 24 de ore şeful ierarhic şi să trimită societăţii, îndată ce este posibil, certificatul medical eliberat de organul sanitar în drept.

            (8) Angajatii pot beneficia de invoiri (pana la 4 ore) in timpul lucrului pentru probleme personale, cu conditia ca acestea sa fie rezonabile si sa nu duca la intreruperi sau perturbari grave ale activitatii societatii. Invoirile se vor acorda pe baza unui bilet de voie semnat de conducatorul locului de munca (sef serviciu) si care va fi operat in condica de prezenta  pentru scaderea orelor nelucrate sau prin compensare cu orele suplimentare prestate anterior.

  Art. 15. In cazuri excepţionale, atunci când interesele societăţii o cer, conducerea acesteia poate să stabilească organizarea permanenţei la serviciu.

Art. 16.(1) Concediul de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale, cu consultarea angajatilor, pana la sfarsitul anului in curs, pentru anul urmator.

            (2) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

            (3) Salariatul este obligat sa efectueze concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau cand din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat ( chemarea din concediu pentru situatii deosebite ).

            (4) Aprobarea concediului de odihna se face doar in baza unei cereri scrise adresate directorului societatii, vizata spre aprobare de seful de serviciu si de biroul Resurse Umane, cu cel putin 3 zile inainte de data inceperii concediului.

            (5) Pentru cazuri urgente care nu au putut fi prevazute, cererea se face si se aproba cel mai tarziu pana la sfarsitul zilei anterioare datei de incepere a concediului dupa procedura stabilita mai sus.

            (6) Nici un angajat nu va putea intra in concediu daca cererea de concediu nu este vizata de seful de serviciu, biroul Resurse Umane si aprobata de directorul societatii.

            (7) Pentru a evita sincope in desfasurarea activitatii, programarea concediilor legale se va face repartizat pe parcursul anului, astfel;

     -  trimestrul I,     15 - 20%

     -  trimestrul II,    15 – 30%

     -  trimestrul III,  30 – 40%

     -  trimestrul IV,  20 - 30%

 Art. 17 (1) Pentru o evidenta corecta, zilele libere cuvenite pentru diverse evenimente prevazute in CCM ca de ex : zilele libere pentru zile de nastere, decese ale membrilor de familie, casatorii, nasterea unui copil s.a., se vor acorda in perioada imediat urmatoare (maxim o luna) datei in care s-a produs evenimentul.

            (2) Angajatii Servicii Sacelene S.R.L. au obligatia sa aiba asupra lor legitimatiile de serviciu vizate, atat timp cat sunt la locul de munca.

            (3)  Legitimatia de serviciu este un act individual care dovedeste calitatea de salariat, titularului si care confera dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport ale societatii.

            (4)Angajatilor Servicii Sacelene S.R.L. le este interzis sa cedeze legitimatiile de serviciu altor persoane, in orice scop, in caz contrar fapta constituie abatere disciplinara.

            (5)Evidenta timpului lucrat zilnic, se tine prin pontajul lunar intocmit de sefii locurilor de munca pentru angajatii din subordine, dupa condica de prezenta.

            (6)Toti angajatii societatii au obligatia de a semna condica de prezenta la venirea si la plecarea de la serviciu, cu precizarea orei de venire si plecare.

            (7)Sefii locurilor de munca raspund pentru corecta evidentiere a timpului lucrat.

 CAPITOLUL VI

RECOMPENSE

Art. 18. Pe langa salariile de baza si sporurile prevazute, unitatea mai poate plati adaosuri la salariu sub forma de:

 1. premii pentru rezultate deosebite in munca, platit din fondul de salarii ;
 2. alte adaosuri prevazute in CCM.

CAPITOLUL VII

ABATERI Şl SANCŢIUNI DISCIPLINARE, PROCEDURA DISCIPLINARĂ

Secţiunea I

Abateri şi sancţiuni disciplinare

Art. 19. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile şefilor ierarhici.

Art. 20. Abaterile disciplinare în afară de cele privitoare la încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11, 12 şi 13 sunt următoarele:

 • Nerespectarea programului de lucru sau utilizarea ineficientă a acestuia;
 • Incălcarea reglementărilor referitoare la accesul în incinta societăţii sau neprezentarea, la cererea sefului ierarhic, a legitimaţiei de serviciu;
 • Neprezentarea pentru verificare, la cererea organelor de control, a servietelor, sacoşelor, coletelor, etc. sau nesupunerea la control a vehiculelor parcate in incinta societatii, ori de câte ori se solicită acest lucru;
 • Faptul de a nu purta, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie şi de lucru, precum şi ecusonul de identificare sau legitimatia de serviciu.
 • Prezentarea la serviciu în stare fizică necorespunzătoare (capacitate de muncă redusă);
 • Nerespectarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor sau documentelor cărora li s-a conferit acest caracter;
 • Nerespectarea normelor de protecţie a muncii, de folosire a echipamentului de protecţie şi de lucru, a celor de prevenire a incendiilor;
 • Lăsarea nesupravegheate, în timpul programului de lucru, a aparaturii, maşinilor şi instalaţiilor aflate în funcţiune;
 • Impiedicarea celorlalţi salariaţi de a-şi executa atribuţiile de serviciu;
 • Instrăinarea oricăror bunuri ale societăţii, date în folosinţă sau păstrare;
 • Absenţe nemotivate, părăsirea anticipată a lucrului sau plecarea, fără motive temeinice, în orele de program, de la locul de muncă fără acordul şefului ierarhic;
 • Folosirea echipamentului de lucru şi de protectie în alte scopuri decât cele cărora le este destinat;
 • Depozitarea de bunuri ale societăţii în alte locuri decât cele stabilite de conducerea acesteia;
 • Primirea de persoane străine la locul de muncă, dacă prezenţa lor nu este legată de activitatea desfăşurată în cadrul acestuia;
 • Distrugerea bunurilor societăţii;
 • Incălcarea disciplinei tehnologice;
 • Absenţa de la programul de pregătire profesională şi de instruire stabilit de conducerea societăţii;
 • Atitudinea sfidatoare, aroganta si lipsa de respect manifestata fata de sefii ierarhici, colegi si beneficiarii serviciilor prestate de societate;
 • Refuzul de a da explicatii in scris la solicitarea conducerii, pentru motivarea abaterilor disciplinare sau pentru efectuarea cercetarii prealabile.
 • Refuzul de a indeplinii sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu sau a dispozitiilor in legatura cu serviciul, date de seful ierarhic.

u). Comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale;

v). Prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor;

x). Executarea, în cadrul societăţii, de lucrări de interes personal sau fără vreo legătură cu  

     atribuţiile de serviciu,fara aprobarea conducerii societatii;

 y). Alte abateri prevazute de lege.

Art 21 Nerespectarea dispozitiilor scrise sau verbale date de sefii ierarhici, subordonatilor, este considerata abatere disciplinara grava si se sanctioneaza conform Codului Muncii si CCM.

Art. 22.(1)  Pentru urmatoarele fapte se aplica direct sanctiunea de desfacere a contractului de munca:

 • Absenta nemotivata de la serviciu timp de 3 zile consecutiv sau 5 zile in cursul unui an.
 • Lipsa nemotivata de la serviciu sau indeplinirea necorespunzatoare cu rea credinta a sarcinilor de serviciu, fapte constatate in urma cercetarii disciplinare prealabile si care au cauzat un prejudiciu financiar societatii.
 • Consumarea bauturilor alcoolice la locul de munca sau prezentarea la serviciu sub influenta alcoolului.
 • Suspendarea carnetului de conducere soferilor ca urmare a consumului de alcool.
 • Sustragerea sau inlesnirea sustragerii de bunuri sau valori apartinand unitatii sau salariatilor.
 • In cazul savarsirii infractiunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, ramase definitive prin hotarare judecatoreasca.

           (2) Constatarea faptului ca o persoana se afla sub influenta bauturilor alcoolice se face prin testarea periodica sau inopinata a angajatilor cu un aparat etilotest certificat. Daca rezultatul este pozitiv se va incheia un proces verbal in prezenta a doi martori dupa care respectivului i se va cere sa mearga la cea mai apropiata unitate medicala pentru prelevarea de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Rezultatul probei de alcoolemie va fi consemnat si atasat la procesul verbal.

            (3) In cazul in care faptuitorul refuza sa se supuna probei cu aparatul etilotest sau refuza efectuarea probei  de alcoolemie, se va face mentiune despre acest fapt in procesul verbal, respectivul considerandu-se vinovat.

            (4) Procesul verbal de constatare a evenimentului va sta la baza masurii de sanctionare disciplinara a angajatului aflat la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit art.22 alin (1).

 Art. 23. In conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, administratorul societăţii este investit cu prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor acesteia, ori de câte ori constată că au săvârşit o abatere disciplinară.

Art. 24. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica administratorul societăţii, în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară, sunt:

 • avertisment scris;
 • retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pe o perioada de maxim 60 de zile.
 • reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%.

            (2) în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

Art. 25.(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

            (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Art. 26. Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele:

 • împrejurările în care a fost săvârşită fapta;
 • gradul de vinovăţie a salariatului;
 • consecinţele abaterii disciplinare;
 • comportarea generală în serviciu a salariatului;
 • eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior.

 Secţiunea a ll-a

Procedura disciplinară

Art. 27.(1) Cu excepţia sancţiunii avertismentului scris, sancţionarea unui salariat poate fi dispusă numai ca urmare a efectuării, în prealabil, a unei cercetări disciplinare.

            (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat, în scris, de către persoana împuternicită de administratorul societăţii să efectueze cercetarea, precizându-se:

 • obiectul cercetării disciplinare;
 • data şi ora efectuării ei;
 • locul întrevederii cu salariatul în cauză.

            (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2), fără motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea lui, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Art. 28. În decursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul:

 • să formuleze şi să susţină toate apărările pe care le consideră necesare, în favoarea sa;
 • să ofere persoanei împuternicite cu efectuarea cercetării disciplinare toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare;
 • să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului (acolo unde există) al cărui membru este.

Art. 29. La încheierea cercetării disciplinare, împuternicitul administratorului societăţii întocmeşte un raport cu constatări, concluzii şi propuneri pe care îl supune acestuia în vederea luării deciziei.

Art. 30 Pe baza raportului întocmit de împuternicit, administratorul societăţii dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie, emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data comiterii faptei.

Art. 31 Decizia de sancţionare trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară;
 • precizarea prevederilor din Codul Muncii, regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
 • motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în cursul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
 • termenul în care poate fi contestată sancţiunea;
 • instanţa competentă la care sancţiunea se poate contesta.

Art. 32 (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi îşi produce efectele de la data comunicării.

            (2) Comunicarea de sancţionare se predă personal salariatului, cu semnătură de primire ori în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

            (3) Daca salariatul refuza primirea recomandatei prin nesemnarea recipisei, decizia de sanctionare se afiseaza la biroul Dispecerat, in acest fel comunicarea deciziei fiind considerata indeplinita.

            (4) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţa judecătorească competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.

 CAPITOLUL VIII

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Art. 33 Societatea are obligaţia să îl despăgubească pe salariat, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa administratorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, în condiţiile art. 253 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 34 Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse societăţii din vina şi în legătură cu munca lor, în condiţiile art. 254 şi urmatoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,  cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IX

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

 Art. 35 (1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii societăţii, în scris, petiţii individuale sau colective  dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată.

            (2) Prin petiţii se înţeleg cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează conducerii societăţii, în condiţiile legii şi ale regulamentului intern.

            (3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea nefiind luate in considerare.

Art. 36 (1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate administratorului societăţii şi vor fi înregistrate la secretariat.

            (2) Administratorul societăţii are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 15 zile de la data primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

            (3) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită, angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.

 Art. 37.(1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.

            (2) În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.

            (3) Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi problemă, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune că s-a răspuns.

 CAPITOLUL X

RELATIILE DE MUNCA

Art. 38 Relatii de munca intre salariati.

            (1) Relatiile de munca intre salariati sunt relatii de colaborare pentru realizarea atributiilor de serviciu.

            (2) Orice divergenta aparuta intre salariati cu ocazia indeplinirii atributiilor de serviciu, se aduc imediat la cunostinta sefilor ierarhici spre a fi solutionate de acestia.

            (3) Relatiile intre salariati se inscriu in sfera normelor generale de comportament civilizat in societate.

Art. 39 Relatiile de munca intre salariati si conducatorii ierarhici.

            (1) Intre salariat si seful ierarhic se stabilesc relatii de subordonare administrativa.

            (2) In cadrul acestor relatii, fiecare salariat are datoria de a executa intocmai si la timp obligatiile de serviciu.

            (3) Fiecare salariat este subordonat unui singur sef ierarhic de la care primeste dispozitii de serviciu

            (4) In absenta conducatorului ierarhic direct sau a loctiitorului acestuia, conducatorul ierarhic imediat superior poate da dispozitii nemijlocit salariatilor subordonati acestora; dupa executarea dispozitiei primite, salariatii vor informa conducatorul ierarhic direct despre activitatea realizata.

            (5) Dispozitiile date de conducatorul societatii urmeaza traseul ierarhic pana la executantul actiunii sau inactiunii ordonate,iar in cazul lipsei acestuia dispozitia se adreseaza direct executantului , acesta trebuind sa confirme indeplinirea dispozitiei primite.

 Art. 40 Relatii de munca referitoare la masini , utilaje, echipamente.

Salariatii care lucreaza pe masini, utilaje si care au primit in dotare echipament, raspund nemijlocit de acesta avand urmatoarele obligatii:

 • Sa respecte prescriptiile tehnice si sa supravegheze pe timpul functionarii, masina utilajul sau instalatia incredintata.
 • Sa foloseasca si sa pastreze echipamentul de protectie astfel incat sa nu provoace degradarea, distrugerea sau pierderea lui.
 • Sa intervina in caz de nereguli, defectiuni sau alte situatii de natura sa constituie un pericol la locul de munca si sa informeze conducatorii directi despre imprejurarile ivite.
 • La terminarea programului de lucru salariatii sunt obligati sa ia toate masurile specifice de asigurare a securitatii locului de munca in cazul in care acesta nu este preluat de alt schimb.

 CAPITOLUL XI

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE ANGAJATILOR

 Art. 41 (1) Prezentele criterii de evaluare se aplica personalului angajat cu contract individual de munca in cadrul Servicii Sacelene SRL .

            (2)  Criteriile de evaluare a performantelor profesionale stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei intre cerintele postului, calitatea angajatului si rezultatele muncii sale al un moment dat.

            (3)  Evaluarea profesionala individuala are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor cu rezultatele obtinute efectiv intr-o  anumita perioada de timp.

Art. 42  Evaluarea performantelor asigura:

 • un dialog intre conducere si salariati
 • o conexiune intre rezultate si bonusuri
 • criteriu de departajare pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere.
 • construirea unui plan de cariera pentru fiecare angajat si o politica salariala echitabila.

Beneficiile evaluarii:

 • cresterea performantelor si creativitatii
 • imbunatatirea relatiilor interpersonale intre angajati, respectiv intre angajati si conducere.
 • Cresterea nivelului de motivare
 • Cresterea bagajului de cunostiinte si competente profesionale (in urma instruirii conform nevoilor specifice depistate dupa evaluare)
 • Sporirea loialitatii si nivelul moral al angajatilor

Cunoasterea de catre fiecare angajat a contributiei sale la realizarea obiectivelor departamentului in care isi desfasoara activitatea

Art. 43 Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape:

 1. Completarea fisei de evaluare de catre evaluator.
 2. Aducerea la cunostiinta si solutionarea eventualelor contestatii prin metoda interviului in termen de max. 15 zile.
 3. Contrasemnarea fisei de evaluare de catre angajat.

Art. 44 Evaluatorul este persoana care conduce si coordoneaza direct activitatea angajatului evaluat.

Art.45.(1) Activitatea profesionala se apreciaza anual,in luna Ianuarie pentru activitatea desfasurata in anul precedent, prin procedura stabilita la art. 43.

            (2) Pot fi supusi evaluarii salariatii care au desfasurat activitate in cadrul societatii de cel putin 6 luni in ultimul an.

            (3) Sunt exceptati de la evaluare persoanele care isi efectueaza stagiul de debutant, evaluarea acestora facandu-se la sfarsitul stagiului si angajatii care in ultimele 12 luni nu au prestat activitate in urma efectuarii de concedii medicale sau de crestere a copilului minor de pana la 2 ani.

            (4) In mod exceptional evaluarea profesionala se poate face si inaintea perioadei de un an mentionata la art 45 (1), in urmatoarele cazuri:

    -  Cand pe parcursul perioadei de evaluare de un an, CIM al angajatului se modifica.

    - Cand angajatul solicita evaluarea pentru dovedirea calitatilor sale la inscrierea pentru cursuri de perfectionare

    - Ca urmare a dobandirii unei diplome superioare celei avute inainte si urmeaza a fi promovat intr-o functie superioara.

    -  Cand este promovat intr-o functie superioara ca urmare a meritelor deosebite.

Art. 46  Criteriile de evaluare sunt cuprinse in fisele de evaluare anexate, avand in vedere aspectele generale, dupa cum urmeaza:

 • Disponibilitate (promptitudinea angajatului, punctualitate, gradul in care isi indeplineste la timp sarcinile, disponibilitatea de a executa alte sarcini in legatura cu serviciul.
 • Loialitate (gradul in care angajatul respecta conducerea, imaginea si prestigiul organizatiei, fidelitatea fata de valorile organizatiei)
 • Comportament (stabilitate emotionala, rationalitate in indeplinirea sarcinilor)
 • Creativitate (gradul in care angajatul sugereaza idei, descopera mijloace noi si mai bune de indeplinire a obiectivelor)
 • Incredere (gradul in care se poate conta pe angajat pentru indeplinirea sarcinilor)
 • Initiativa (gradul in care identifica problemele, isi extinde aptitudinile profesionale si personale, nu asteapta sa fie „impins de la spate”
 • Relatii interpersonale (calitatea comunicarii si cooperarii cu subalternii si superiorii)
 • Productivitate (oportunitatea sarcinilor indeplinite intr-o anumita perioada de timp)
 • Calitate (acuratetea sarcinilor indeplinite, daca s-au inregistrat reclamatii sau neconformitati la adresa sarcinilor indeplinite)

Art. 47 (1) Evaluatorul (comisia de evaluare), completeaza fisa de evaluare, notand in dreptul fiecarui criteriu nota corespunzatoare de la 1 la 5, dupa care se face media notelor si se stabileste calificativul acordat.

            (2) Calificativul se stabileste in functie de nivelul mediei notelor acordate pentru fiecare criteriu in parte, dupa cum urmeaza:

-  Intre 1.00 – 2.00 nesatisfacator (performanta este cu mult sub standard, caz in care se evalueaza daca angajatul mai poate fi mentinut pe post).

-  Intre  2.01 – 3.00 satisfacator ( performanta este la nivel minim acceptabil, caz in care se pune angajatului problema cresterii pregatirii profesionale si a calitatii lucrarilor efectuate)

- Intre 3.01 – 4.00 bine (performanta se situeaza in standard sau la limita superioara a standardului impus).

-  Intre  4.01-  5.00 foarte bine sau excelent (performanta se situeaza peste standardul obisnuit la ceilalti angajati, angajatul necesitand o apreciere speciala).

            (3) Evaluarea anuala si calificativele obtinute de angajati vor sta la baza promovarilor in functie,  a negocierilor salariale individuale sau va influenta pozitia pe lista disponibilizatilor, in cazul unor eventuale concedieri.

 Art. 48.(1) Rezultatele evaluarii vor fi aduse personal la cunostinta angajatului, care daca nu are obiectii va  contrasemna fisa de evaluare.

 Art.49.(1) Angajatul nemultumit de rezultatul evaluarii va putea face contestatie in scris inregistrata la secretariatul societatii in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta.

             (2) In termen de 15 zile calendaristice de la inregistrare contestatorul va fi invitat in fata comisiei de evaluare conduse de directorul general al Regiei, pentru a-si expune pozitia.

            (3) In urma audierii, Comisia va pronunta rezultatul definitiv al evaluarii, acesta fiind comunicat contestatorului pana la sfarsitul termenului de la alin 2.

            (4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

  CAPITOLUL XII

 MODIFICAREA, COMPLETAREA, PUBLICITATEA SI INTERACTIUNEA REGULAMENTULUI INTERN CU ALTE DISPOZITII LEGALE.

 Art. 50 Modificarea sau completarea prezentului regulament se va efectua ori de câte ori necesităţile mai bunei organizări a activităţii sau îmbunătăţirii disciplinei muncii impun, cu informarea sindicatului.

Art. 51 Regulamentul de faţă va fi adus la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi se afişează la sediul societăţii.

Art. 52 În raporturile de muncă stabilite între angajator şi angajaţii săi se aplica dispoziţiile Codului Muncii, contractului colectiv de munca si alte dispoziţii din legislaţia muncii în vigoare. Unde legislatia muncii nu distinge se vor aplica dispozitiile legale civile sau penale dupa caz

 

 DIRECTOR SERVICII SACELENE S.R.L.

 Ing. Mormoloc Viorel Costel

 

                                                                   

 

 

 

                                                                    Luat la cunostinta

 

                    Sindicatul Soferilor  si Angajatilor  SERVICII SACELENE S.R.L.

                                                                       Presedinte

                                                                     Timandi Dan

Licitații

19 July 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
10 April 2018
26 February 2018
08 February 2018
19 January 2018
16 October 2017
16 October 2017
16 October 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
© 2017 Servicii Săcelene SRL