Codul de conduita

 

SERVICII  SACELENE  SRL       

                                                                                                                     Anexa la Decizia 14/2017

 

 CODUL DE CONDUITĂ SI ETICA AL SALARIAŢILOR

DIN CADRUL SERVICII  SACELENE  SRL

CAPITOLUL I

Sfera de aplicare, scopul şi principiile generale

Sfera de aplicare şi scopul

Art.1. (1) Codul de conduită a salariaţilor din cadrul  SERVICII  SACELENE  SRL , denumit în continuare Cod de conduită,  stabileşte normele de conduită profesională a personalului contractual;

(2) Normele de conduită profesională stipulate în prezentul Cod de conduită sunt obligatorii pentru angajaţii din toate entităţile din structura SERVICII  SACELENE  SRL.

Scopul

Art.2. Prezentul Cod de conduită urmăreşte creşterea calităţii muncii prestate şi prevenirea/ eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din cadrul entităţilor din structura SERVICII SACELENE  SRL.

Principiile generale

Art.3. Principiile generale care stau la baza conduitei profesionale a salariaţilor din cadrul SERVICII  SACELENE  SRL:

 • supremaţia Constituţiei şi a legii;
 • profesionalismul;
 • integritatea morală ;
 • cinstea şi corectitudinea;
 • deschiderea şi transparenţa;
 • prioritatea interesului public;
 • imparţialitatea şi nediscriminarea;
 • asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor şi salariaţilor;
 • libertatea gândirii şi a exprimării.

Definirea expresiilor utilizate în prezentul cod de conduită

Art.4. În înţelesul prezentului cod de conduită, următorele expresii se definesc astfel:

 1. a) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţie, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;
 2. b) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către SERVICII SACELENE SRL, prin salariaţii săi, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
 3. c) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către angajaţii SERVICII SACELENE SRL  prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;
 4. d) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
 5. e) informaţie de interes public - orice informaţie referitoare la activitatea sau care rezultă din activitatea SERVICII SACELENE SRL, indiferent de suportul ei, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. f) informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

CAPITOLUL II

Norme generale de conduită profesională a angajaţilor

Asigurarea unui serviciu public de calitate

Art. 5. (1) Angajaţii SERVICII SACELENE SRL au obligaţia de realiza un serviciu public de calitate, în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor SERVICII SACELENE SRL, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

(2) În exercitarea funcţiei, salariaţii SERVICII SACELENE SRL au obligaţia de a avea un comportament profesionist, pentru a câştiga şi menţine încrederea cetăţenilor în integritatea, imparţialitatea şi eficienţa instituţiei.

Respectarea Constituţiei şi a legilor

Art.6. (1) Salariaţii SERVICII SACELENE SRL au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării, să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Salariaţii SERVICII SACELENE SRL trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorită naturii funcţiilor deţinute.

 Conduita în interiorul instituţiei şi în cadrul relaţiilor externe

Art. 7. În îndeplinirea atributiilor de serviciu, salariatul din cadrul SERVICII SACELENE SRL beneficiază:

 1. a) de protecţia legii;
 2. b) de drepturile recunoscute de legislaţia în vigoare;
 3. c) de pregătire profesională continuă, pe tot parcursul carierei sale;
 4. d) de dotările materiale necesare, care să-i permită îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cele mai bune condiţii şi cu operativitate.

 Art. 8. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii  sunt obligaţi:

 1. să îndeplinească în mod conştiincios sarcinile de serviciu atribuite prin fişa postului, în limitele competenţelor şi responsabilităţilor;
 2. să execute toate sarcinile profesionale dispuse de conducătorii ierarhici, specifice domeniului său de activitate şi corespunzătoare pregătirii sale profesionale, respectând legislaţia în vigoare;
 3. să gestioneze în mod raţional resursele instituţiei, care-i sunt încredinţate în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
 4. să nu se lase influenţaţi de interesele personale în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 5. să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea atribuţiilor funcţiei, prin utilizarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ce ţin de viaţa privată şi întocmirea unor sesizări sau plângeri calomnioase;
 6. să nu se exercite nicio formă de hărţuire, prin ameninţare sau constrângere a unui angajat(e) sau a reprezentantului unei persoane juridice, de către un salariat al SERVICII SACELENE SRL care abuzează de importanţa sau influenţa pe care i-o conferă funcţia îndeplinită, în scopul obţinerii unor satisfacţii de natură sexuală, avantaje sau foloase materiale sau de altă natură;
 7. să aibă un comportament echilibrat şi nediscriminatoriu, tratând fiecare persoană în mod egal, respectându-i drepturile şi demnitatea;
 8. să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate;
 9. să fie, în toate circumstanţele, obiectivi şi imparţiali;
 10. să acţioneze pentru combaterea fraudei, corupţiei şi a altor acţiuni ilegale;
 11. să sesizeze conducătorului ierarhic cazurile în care i se cere să acţioneze contrar prevederilor Codului de conduită, precum şi faptele ilicite de care a luat la cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 12. să nu se lase intimidaţi de presiunile sau influenţele exercitate asupra lor, de către persoane sau structuri din interiorul sau din afara instituţiei, cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 13. să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a materialelor şi informaţiilor de care iau cunoştinţă prin exercitarea funcţiei deţinute;
 14. în deplasările externe, să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol, să respecte legislaţia şi obiceiurile statului gazdă;
 15. să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei, în cadrul unor organizaţii internaţionale sau alte activităţi cu caracter internaţional, la care participă;
 16. să acţioneze întotdeauna astfel încât să nu fie afectată securitatea sa ori a colegilor săi;
 17. să aibă o ţinută vestimentară decentă, curată, îngrijită şi purtată în mod corespunzător.

Art. 9. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţilor SERVICII SACELENE SRL le este interzis:

 1. a) să primească cereri a căror soluţionare nu este de competenţa lor sau care nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici;
 2. b) să intervină pentru soluţionarea unor cereri;
 3. c) să se implice în săvârşirea unor acţiuni ilegale;
 4. d) să utilizeze, în alte scopuri decât cele stipulate de legislaţie, prerogativele funcţiei deţinute;
 5. e) să utilizeze poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în îndeplirea atribuţiilor de serviciu, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a impune luarea unei anumite măsuri;
 6. f) să promită luarea unei anumite decizii de către alţi salariaţi;
 7. g) în relaţiile cu reprezentanţii altor ţări, să exprime opinii personale referitor la aspecte naţionale sau dispute internaţionale;
 8. h) să impună altor salariaţi ai SERVICII SACELENE SRL să se înscrie în asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor beneficii materiale sau profesionale;
 9. i) să consume alcool şi/sau substanţe stupefiante, în timpul programului de activitate sau să se prezinte la muncă sub influenţa acestora;

 Conduita personalului de conducere din cadrul  SERVICII SACELENE SRL

Art. 10. (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu specifice funcţiilor de conducere, angajaţii SERVICII SACELENE SRL sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi tratament referitoare la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.

(2) Persoanele care deţin funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Este interzis persoanelor care deţin funcţii de conducere să favorizeze/ defavorizeze accesul sau promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, de afinitate sau pe alte criterii care contravin principiilor prevăzute la art.3.

 Loialitatea faţă de instituţie

Art. 11. Angajaţii SERVICII SACELENE SRL au următoarele obligaţii :

 1. a) ca, prin actele şi faptele lor să respecte reglementările şi normele specifice domeniului de activitate, precum şi orice dispoziţie internă cu caracter oficial, potrivit atribuţiilor ce le revin;
 2. b) să respecte dispoziţiile legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată funcţiei publice ocupate;
 3. c) să manifeste prin toate activităţile desfăşurate fidelitate faţă de instituţie;
 4. d) să respecte şi să aplice principiile privind integritatea morală şi legalitatea;
 5. e) să apere prestigiul instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii ori intereselor legale ale acesteia.

Art.12. Salariaţilor din cadrul SERVICII SACELENE SRL  le este interzis:

(1) a) să exprime în public aprecieri care nu sunt conforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia sau cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 1. b) să facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care SERVICII SACELENE SRL are calitatea de parte;
 2. c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare;
 3. d) să divulge informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei deţinute, dacă aceasta este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea instituţiei sau drepturile unor persoane fizice sau juridice;
 4. e) să ofere asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a SERVICII SACELENE SRL.

(2) Prevederile alin. (2) lit. a)-e) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(3) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

 Libertatea opiniilor

Art. 13. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii SERVICII SACELENE SRL sunt obligaţi:

 1. a) să apere şi să respecte demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei;
 2. b) să respecte libertatea opiniilor, să nu se lase influenţaţi de considerente personale sau de părerile altor persoane;
 3. c) în exprimarea opiniilor, să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 14. În exercitarea funcţiei, angajaţilor SERVICII SACELENE SRL le este interzis:

 1. a) să participe la strângerea de fonduri pentru finanţarea activităţii partidelor politice;
 2. b) să furnizeze sprijin logistic persoanelor fizice care candidează la funcţii de demnitate publică;
 3. c) să colaboreze cu persoanele fizice sau juridice care efectuează donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) să afişeze, în cadrul instituţiei, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
 5. e) să se lase influenţaţi de presiunile politice, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 6. f) să impună altor salariaţi ai SERVICII SACELENE SRL să se înscrie în partide politice, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor beneficii materiale sau profesionale.

 Activitatea publică şi utilizarea imaginii proprii

Art.15. (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajaţii care sunt desemnaţi în acest sens de către conducătorul SERVICII SACELENE SRL.

(2) Salariaţii SERVICII SACELENE SRL desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, au obligaţia să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea instituţiei.

(3) În situaţia când nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii SERVICII SACELENE SRL  pot participa la activităţi sau dezbateri publice, însă au obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei.

Art. 16. În exercitarea funcţiei deţinute, salariaţilor din cadrul SERVICII SACELENE SRL le este interzis să permită folosirea numelui sau imaginii proprii în activităţi comerciale, de publicitate precum şi în scopuri electorale.

Integritatea

Art. 17. Personalul din cadrul SERVICII SACELENE SRL  este obligat:

 1. a) să dovedească onestitate în îndeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu;
 2. b) să nu se lase influenţat în luarea deciziilor de “oferte” din partea persoanelor fizice sau juridice;
 3. c) să respingă orice acte de corupţie, fapte sau acţiuni ilegale şi să-şi informeze conducătorii ierarhici imediat ce au luat cunoştiinţă de acestea;

Art. 18. Angajaţilor SERVICII SACELENE SRL  le este interzis:

 1. a) să folosească funcţia pe care o ocupă în interese particulare;
 2. b) să solicite, să primească sau să accepte tacit cadouri, împrumuturi, servicii sau orice alt beneficiu, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care a avut relaţii de afaceri sau de natură politică şi care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu această funcţie;
 3. c) să se implice în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membrii de familie, care ar da naştere la conflicte de interese;
 4. d) să utilizeze, în timpul cât şi în afara programului de lucru, logistica instituţiei pentru soluţionarea unor probleme personale;
 5. e) să urmărească obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal prin producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane fizice sau juridice.

 Folosirea resurselor instituţiei şi limitarea participării personalului la achiziţii, concesionări sau închirieri

Art. 19. Salariaţii SERVICII SACELENE SRL sunt obligaţi:

 1. a) să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului, să evite producerea orcărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca bun proprietar;
 2. b) să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, potrivit legislatiei;
 3. c) să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând SERVICII SACELENE SRL numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţin

 Art.20.(1) Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului, supus vânzării, conform legislaţiei, cu excepţia următoarelor situatii:

 1. a) dacă utilizează în acest sens, informaţii care nu sunt publice, de care a luat cunoştinţă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 2. b) când a participat, în indeplinirea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 3. c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii care nu sunt publice.

(2) Personalului din cadrul SERVICII SACELENE SRL îi este interzisă furnizarea informaţiilor privitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a instituţiei care sunt supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele stipulate de legislaţia în vigoare.

 Atitudinea faţă de public / beneficiari

Art. 21. Personalul din cadrul SERVICII SACELENE SRL este obligat:

 1. a) să respecte principiul legalităţii, acţionând în conformitate cu regulile şi procedurile prevăzute în legislaţia în vigoare;
 2. b) să dea dovadă de demnitate, seriozitate, amabilitate şi respect faţă de persoanele fizice sau reprezentanţii persoanelor juridice cu care intră în relaţii de serviciu;
 3. c) să aibă un comportament bazat pe operativitate şi organizare;
 4. d) să nu acţioneze sub imperiul emoţiilor puternice, al arbitrariului, al propriilor preferinţe, determinate de opinii de orice natură;
 5. e) să aibă o ţinută, o conduită şi un limbaj corespunzător în relaţiile cu publicul;
 6. f) să motiveze deciziile pe care le ia şi să indice publicului căile de atac a acestora;
 7. g) să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor;
 8. h) să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice;
 9. i) să promoveze soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
 10. j) să elimine oricare formă de discriminare bazată pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

 CAPITOLUL III

 Dispoziţii finale

 Răspunderea în cazul nerespectării prevederilor prezentului Cod de conduită

 Art. 22. Incălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului, potrivit legii.

Art.23. În situaţiile în care, se constată că faptele săvârşite constituie abateri disciplinare, vor fi aplicate sancţiunile disciplinare stipulate în Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare

Art.24. În cazurile în care faptele săvârşite pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele abilitate ale statului.

Art.25. Răspunderea materială a angajaţilor se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.

 Asigurarea publicităţii

Art.26. Conducatorii serviciilor / compartimentelor din structura SERVICII SACELENE SRL au obligaţia de a aduce la cunoştiinţă prezentul Cod de conduită tuturor salariaţilor din subordine sub semnătură şi de a-l afişa la nivelul tuturor structurilor instituţiei, la loc vizibil.

            Aducerea la cunoştiinţă a prevederilor Codului de conduită se va face în maxim 30 de zile calendaristice de la aprobare, sau în maxim 10 zile calendaristice de la data angajării pentru noii salariaţi.

 

Licitații

19 July 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
04 June 2019
10 April 2018
26 February 2018
08 February 2018
19 January 2018
16 October 2017
16 October 2017
16 October 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
20 June 2017
© 2017 Servicii Săcelene SRL