Servicii Săcelene S.R.L. , a fost înființată prin reorganizarea R.A.G.C.P.S.-Săcele, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat unic, Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, conform HCL nr. 64/21.01.2016.

Conducerea soc. com. Servicii Săcelene S.R.L., are la bază viziunea managerială asupra pespectivelor de evoluţie ale societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare iniţiate de societate și de Asociatul unic – Municipiul Săcele prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, în ultimii ani, având la bază premisa că numai printr-un bun management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetăţenii Municipiului Sacele și nu în ultimul rând, condiţii de muncă decente pentru angajaţii societății.

Conducerea soc. com. Servicii Săcelene S.R.L.,intenţionează ca pe durata mandatului pentru care s-a încheiat contract de administrare, societatea să fie tratată de către toţi partenerii ei din mediul economic și social ca o organizaţie profesionistă, competitivă și aliniată, din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerinţele și standardelor de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, atat activitatea principala a soc. com Servicii Săcelene S.R.L., si anume prestarea de servicii de transport public de călători pentru populaţie, cat si activitatea secundara de prestari servicii intretinere si gospodarire comunala vor trebui dezvoltate, modernizate si eficientizate prin atragere de fonduri si resurse dar si printr-o mai buna organizare si coordonare. Astfel obiectivele strategice ale Servicii Săcelene S.R.L., vor fi dezvoltarea activitatilor, atragerea de noi resurse financiare și fonduri direcţionate către modernizarea regiei si atingerea unor standarde ridicate de calitate pentru serviciile prestate, avand in vedere respectarea normelor europene de calitate, mediu şi securitatea muncii.

Conducerea soc. com. Servicii Săcelene S.R.L., împreuna cu Asociatul unic Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele vor aduce soluţii concrete de gestionare a fondurilor în vederea creerii de posibilităţi de a menţine parcul auto la standardele de siguranţă și calitate impuse de legislaţia românească și a Uniunii Europene, printr-un program bine definit de achiziţii, ţinând cont de posibilitatea dezvoltarii transportului public de călători si legăturilor de transport.

 

  1. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI IN MUNICIPIUL SACELE

Funcţionarea normală a vastului şi complexului mecanism al economiei unităţilor administrativ-teritoriale depinde într-o bună masură de funcţionarea transportului public de călători. Tocmai de aceea, trebuie acordată o atenţie mărită dezvoltării şi modernizării transportului public, creşterii eficienţei economice a activităţii din acest domeniu.

Transportul public reprezintă deci una din principalele componente din mecanismul economico-social al unităţii administrativ teritoriale pe care o deserveşte. Desfaşurarea acestei activităţi implică consumuri energetice şi de resurse importante.

De aceea, creşterea continuă a eficienţei transportului public impune:

– optimizarea volumului călătorilor transportaţi;

– optimizarea distanţelor;

– utilizarea distanţelor;

– utilizarea capacităţilor existente;

– optimizarea consumurilor energetice.

– îmbunătăţirea profilelor profesionale ale angajaţilor regiei – conditie esenţială pentru realizarea celor de mai sus.

Pentru a răspunde scopului urmărit, anume, deplasarea în spaţiu a persoanelor, transportul public trebuie să îndeplinească anumite condiţii minime de ordin tehnico-economic, astfel încât necesităţile de transport ale populaţiei să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât şi calitativ. Elementele principale de care trebuie ţinut cont sunt:

– Siguranta circulatiei, care constituie condiţia fundamentală a transportului public, presupune evitarea în totalitate a posibilităţii de accidentare a călătorilor şi personalului, avarierea sau distrugerea mijloacelor de transport.

– Durata cât mai redusă a transportului, rapiditatea cu care se desfăşoară acesta are în vedere reducerea timpului în care călătorii sunt scoşi din activitatea pe care o prestează în unităţile economice şi social-culturale, precum şi creşterea ponderii timpului acordat odihnei şi agrementului în bugetul de timp al populaţiei.

– Ritmicitatea transportului public de călători constă în repetarea regulată, pe o perioadă dată de timp, a aceleiaşi activităţi de transport public, mai precis intervalul de timp între un mijoc de transport şi altul pe acelaşi traseu. Ritmicitatea se stabileşte prin graficele de circulaţie şi se realizează prin asigurarea regularităţii circulaţiei, regularitate care implică tocmai respectarea cu stricteţe a acestor grafice de circulaţie.

– Confortul călătoriei în transportul public are rolul diminuării oboselii la care este supus organismul uman în timpul transportului, de aceea este necesar a se asigura în timpul călătoriei un anumit grad de confort, materializat prin evitarea aglomeraţiei, evitarea călătoriei în picioare, limitarea acceleraţiilor la valori care nu sunt supărătoare pentru organismul uman, evitarea vibraţiilor şi diminuarea la minim posibil a zgomotului, asigurarea microclimatului necesar etc.

– Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transportul public de călători se referă la existenţa bazei materiale care să asigure accesul de îmbarcare şi debarcare din mijlocul de transport, precum şi pe toată durata de deplasare, a persoanelor din această categorie, la fel şi egal ca pentru orice alt călător.

– Desenarea şi stabilirea traseelor de transport public de călători în aşa fel încât să fie îndeplinite cerinţele unui transport cât mai rapid şi eficient, menţinând un raport cât mai bun între distanţă şi timp de deplasare, dar trebuie ţinut cont şi de limitele extreme ale comunităţii, asigurând populaţiei posibilitatea deplasării şi accesul în toate punctele cardinale ale municipiului, respectiv legatura dintre Municipiul Sacele si Municipiul Brasov

– Eficientizarea economica a transportului public având în vedere că trebuiesc satisfacute si nevoile interne ale Regiei si angajatiilor ei.

– Reducerea poluării mediului înconjurator. Transportul public influenţează negativ calitatea mediului ambiant prin: zgomot, poluarea atmosferei şi a apelor. Trebuie să amintim şi faptul că sistemul rutier jocă un rol important în transportul public de călători, necesitatea modernizării sistemului rutier local, fiind un aspect esenţial al cresterii eficientei transportului public. Cu atat mai mult situaţia parcului auto încă insuficient de dotat şi modern, infrastructura rutiera nemodernizata poate agrava poluarea mediului.

Nu trebuie uitat faptul că în societatea nostră are loc, zi de zi, o perfecţionare şi o crestere continuă a numarului de autovehicule, sporind astfel capacitatea de transport şi viteza de circulaţie, concomitent cu intensificarea deplasării călătorilor, care trebuie să se realizeze cu cheltuieli de timp, de mijloace materiale şi financiare din ce în ce mai scăzute, cu un grad mereu mai sporit de siguranţă şi confort.

III. PRIVITOR LA SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Conducerea soc. com. Servicii Săcelene S.R.L., a identificat o serie de deficienţe în sistemul de management actual al societății, în mod deosebit legate de sistemul de management integrat de calitate, mediu şi securitatea muncii. Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate în Muncă – Responsabilitate Socială, ce trebuie implementat la soc. com. Servicii Săcelene S.R.L.,, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 şi SA 8000:2008, are ca punct de plecare în continuare urmatoarele:

  1. Obţinerea certficatelor de calitate în domeniul serviciilor de transport public de călători enumerate mai sus;
  2. Dorinţa de a demonstra abilitatea soc. com. Servicii Săcelene S.R.L., de a furniza consecvent produse şi servicii care să satisfacă cerinţele clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile;
  3. Dorinţa exprimată de managementul societății de a mări satisfacţia clientului, prin aplicarea eficace a Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate în Muncă – Responsabilitate Socială, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire continuă a sistemului şi prin asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile;
  4. Preocuparea managementului societății de a acorda importanţă impactului real şi potenţial al activităţilor şi serviciilor noastre asupra mediului, în scopul îmbunătăţirii controlului poluării, asigurării dezvoltării durabile şi creşterii satisfacţiei părţilor interesate;
  5. Preocuparea managementului societății de a elimina sau minimiza riscurile privind sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor şi a altor părţi interesate care pot fi expuse la riscuri de sănătate şi securitate asociate activităţilor noastre;
  6. Preocuparea managementului societății de a realiza şi menţine un mediu şi relaţii de muncă adecvate, bazate pe respectarea legislatiei muncii din Romania si Uniunea Europeana. De asemenea ma managementul se va conforma cerinţelor de responsabilitate socială

Managementul de vârf respectiv Directotul General al societății, a identificat şi a stabilit următoarele obiective ale managementului pe durata mandatului:

– respectarea indicatorilor de performanţă, conform contractelui de administrare;

– fluidizarea traficului;

– îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor;

– îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii;

– menţinerea unui SMI care să creeze cadrul pentru îmbunătăţirea continuă.

– retehnologizarea întregii activităţi desfăşurate de societate prin modernizări, achiziţii de utilaje performante şi realizarea unei infrastructuri adecvate;

– prevenirea poluării mediului; – asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a infrastructurii;

– reciclarea deşeurilor

             – întărirea imaginii soc. com. Servicii Săcelene S.R.L., prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu;

– respectarea dispoziţiilor legale în privinţa păstrării şi securităţii gestiunilor şi gestionarilor, decontare, circuitul documentelor;

– îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor;

– analiza periodică a politicii, obiectivelor şi PMI şi stabilirea gradului de adecvare;

– realizarea unei culturi a calităţii şi a unei mentalităţi proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitatea în muncă.

IV. STRUCTURA SOCIETATII

Servicii Săcelene S.R.L. în momentul de faţă, este structurata in doua servicii corespunzatoare activitatilor principale si anume:

1. Serviciul Transport public de călători, organizat cu 18 autobuze, cu
1 traseu principal Săcele Garaj – Brașov Poienelor si retur (21.8 km
dus-intors) și 4 trasee secundare regulate cu caracter social,
respectiv:
• Sacele Garcini – Brasov Poienelor si retur(transport persoane din zona
Garcini)
• Săcele – Brădet și retur(transport Centrul de Incluziune Bradet)
• Săcele – Livada Poștei și retur (transport elevi-studenti)
• Sacele Garcini – Liceul Victor Jinga ( curse elevi)
De asemenea societatea prestează si curse ocazionale la solicitarea diverselor persoane fizice sau juridice.

2. Serviciu de Prestări Servicii, care are in dotare un buldoexcavator,
un greder, un încărcător frontal tip Vola, un buldozer, două tractoare
cu remorca, vidanja și alte masini – unelte si scule pentru desfăsurarea
activitătii specifice. Activitătile serviciului sunt relativ limitate la
decolmatări canale pluviale, lucrări cu utilaje la cerere, diverse
lucrări de amenajare stradală, coșerit, turnare rigole, piese stradaleși
alte lucrari de intreținere.

Structura de personal a societatii este reflectata in Organigrama prezenta, aprobata in forul legislative local

V. MIJLOACE DE TRANSPORT –DOTARI .

Cerinţe standard pentru mijloace de transport
Principii Generale

Toate Mijloacele de Transport ce sunt utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerinţelor obligatorii stabilite pentru respectivele Mijloace de Transport în ceea ce priveşte
“tipul” şi “categoria”.Conformitatea Mijloacelor de Transport cu cerinţele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autorităţile competente.
Pentru a asigura protecţia mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor de Transport, trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru
tipurile respective de motoare şi carburanţi.
Cerinţele tehnice pentru Mijloacele de Transport vor fi actualizate de îndată, în situaţia apariţiei unor noi reglementări.
Cerintele Standard pentru Autobuze sunt următoarele:
1. Conditiile interioare si exterioare ale mijloacelor de transport prin care se presteaza servicii in temeiul prezentului Contract trebuie sa fie permanent in concordanta cu
cerintele stabilite de legislatie.
2. Toate dispozitivele si fiecare dintre acestea care sunt instalate in mijloacele de transport trebuie sa fie pastrate si reparate astfel incat toate vehiculele sa poata fi utilizate in permanenta.
3. Fiecare mijloc de transport trebuie sa aiba cel
putin un validator pentru fiecare usa.
4. Operatorul va avea dreptul ca, conform propriei decizii, sa amenajeze zone publicitare, atat in interiorul, cat si in exteriorul autobuzelor. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea sau lizibilitatea numerelor
traseelor, semnele cu destinatia, logo-ul Societatii şi nu va acoperi nici o fereastra daca astfel nu se mai permite vizibilitatea spre exterior.
5. Inainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se asigura ca sunt curate in vederea utilizarii de catre pasageri, si nu au suprafete alunecoase, deteriorate sau periculoase.
6. In fiecare zi, inainte de plecarea pe traseu, se va verifica daca scaunele pentru pasageri nu sunt avariate, defecte sau deteriorate in orice alt mod.
Autobuzele in exploatare vor indeplini cerintele tehnice obligatorii cu privire la siguranta si protectia mediului stipulate in legislatia in vigoare.